ข้อมูลทั่วไป

            เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้รับการจัดตั้งโดยเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล ตำบลช้างเผือก ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 

            เทศบาลตำบลช้างเผือก เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีเขตการปกครองรวมทั้งหมดอยู่ในตำบลช้างเผือก มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านช่างเคี่ยน หมู่ที่ 2 บ้านเจ็ดยอด หมู่ที่ 3 บ้านข่วงสิงห์ และหมู่ที่ 5 บ้านสนสวย


คำขวัญ

จำนวนครัวเรือน : 856 ครัวเรือน
ชาย : 439 คน (43.94%)
หญิง : 560 คน (56.06%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
0 0 0 0

ประวัติหมู่บ้าน

                    "บ้านข่วงสิงห์" เป็นชื่อที่ผู้คนเรียกตามสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งประชาชนให้ความเคารพนับถือ เป็นรูปปั้นสิงห์คู่หนึ่งอยู่บริเวณที่กว้าง โล่งเตียน มีลักษณะเป็นลาน ซึ่งคนในภาคเหนือเรียกว่า "ข่วง" จึงเป็นที่มาของชุมชน

                    เดิมนั้นไม่สามารถระบุได้ว่ามีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่เมื่อใด แต่จากคำบอกเล่าของพระสงฆ์และคนในชุมชน สรุปได้ว่า มีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยลัวะยังปกครองแถบนี้อยู่ ต่อมาจุลศักราช 1163 (พ.ศ. 2344) ปีระกา ตรีศกเดือน 4 เหนือ ขึ้น 12 ค่ำ พ่อเจ้ากาวิละเจ้าผู้ปกครองนครเชียงใหม่โปรดให้สร้างสิงห์คู่หนึ่งอันเป็นบริเวณโล่งเตียนกว้างขวางอยู่ทางทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้อันเชิญเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาสิงห์สถิตย์อยู่ ณ ที่นี้ เพื่อเป็นสีหนาถแก่บ้านเมือง คราใดเมื่อยกทัพไปต่อสู้กับข้าศึกที่มารุกรานหรือเพื่อเผยแพร่ขยายอนุภาพออกไป ก็ได้ยกทัพมาหยุด ณ บริเวณนี้ เพื่อกระทำการอันเป็นมงคลต่างๆ แก่กองทัพเป็นประจำ ซึ่งต่อมาในสมัยพ่อเจ้าอิทรวิชยานนท์ได้มาสร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้ คือวัดข่วงสิงห์ (แต่เดิมชื่อวัดช่วงห์สิงห์ชัยมงคล ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2137) ซึ่งได้ว่าเป็นสถานมงคลนามของหมู่บ้านในเวลาต่อมาและหลายมาเป็นชื่อของชุมชนที่ตั้งอาณาเขต

ทิศเหนือ - จดพื้นที่ราชพัสดุ เช่น สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก

ทิศใต้ - จดเขตเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ เช่น ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง

ทิศตะวันออก - จดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่-ฝาง

ทิศตะวันตก - จดชุมชนเจ็ดยอด 3 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก


การเดินทาง

ใช้ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เส้นเชียงใหม่-ลำปาง (หมายเลข 11) เลยวัดเจ็ดยอดอารามหลวง ประมาณ 250 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยที่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะเข้าเขตพื้นที่ชุมชนข่วงสิงห์


ลักษณะภูมิประเทศ

ฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 29-34 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนจัด ในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงถึง 40-43 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 20-22 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 


สภาพทั่วไปของพื้นที่
มีลักษณะเป็นที่ราบติดเชิงเขา จากเชิงดอยสุเทพทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่ตัวเมือง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 300-370 เมตร 

สภาพภูมิอากาศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปจะเป็นที่ราบเชิงเขา