ข้อมูลทั่วไป

หมู่บ้านไหล่ท่าตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด โดยมีระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 120 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 509 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 1.9 ตารางกิโลเมตร


คำขวัญ

ชุมชนน่าอยู่ คู่เกษตรกรรม


จำนวนครัวเรือน : 197 ครัวเรือน
ชาย : 175 คน (52.71%)
หญิง : 157 คน (47.29%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
42 56 176 58

ประวัติหมู่บ้าน

                ความเป็นมาของอําเภอ สันนิษฐานว่า เดิมเป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงมานานกว่า 100 ปี ต่อมาชาวไทยจากทางภาคเหนือได้พากันอพยพลงมาหาที่ทํากินและเห็นว่า เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ จึงได้ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยและมีคนอพยพมาอยู่เรื่อยๆ จนเป็นหมู่บ้านใหญ่ จึงได้ตั้งเป็นตําบลขึ้นกับอําเภอแม่สอด เมื่อหมูบ้านขยายใหญ่ขึ้นอีก พระอินทร คีรี นายอําเภอแม่สอด ในสมัยนั้น จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอําเภอแม่ระมาด และได้สร้างที่ว่าการกิ่งอําเภอขึ้นที่หมู่ที่ 5 ตําบลแม่ระมาด และแต่งตั้งให้ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เป็น ปลัดกิ่งอําเภอคนแรก และที่ว่าการอําเภอยังตั้งอยู่ ณ ที่เดิมจนทุกวันนี้

                หมู่บ้านไหล่ท่า เดิมทีมีแม่น้ำขุนห้วยสายแม่ระมาดไหลผ่านอำเภอแม่ระมาด ทำให้เกิดน้ำเซอะเข้ามากลางหมู่บ้าน ในภาษาเหนือ น้ำโท้ง (ไหล่ท่า) เลยตั้งชื่อว่าหมู่บ้านไหล่ท่าแม่ระมาดไหลผ่านอำเภอแม่ระมาด ทำให้เกิดน้ำเซอะเข้ามากลางหมู่บ้าน ในภาษาเหนือ น้ำโท้ง (ไหล่ท่า) เลยตั้งชื่อว่าหมู่บ้านไหล่ท่า


ที่ตั้งอาณาเขต


  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ม.4 บ้านแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • ทิศใต้    ติดต่อกับ ม.2 บ้านห้วยนกแล, สันแกลลอน ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ม.7 บ้านสันป่าตึง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ม.6 บ้านป่าไม้ห้า ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

การเดินทาง

การเดินทาง รถยนต์ จากตัวเมืองตากไปตามเส้นทางสายแม่สอด-แม่ระมาด  (ทางหลวงหมายเลข 105) ระยะทางประมาณ 114 กิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีสภาพอากาศเย็นสบายอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ที่ 25-40 องศาเซลเซียส สภาพภูมิอากาศประกอบด้วย 3 ฤดู คือ

  • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนประมาณ 40 มิลลิเมตร/ปี มามที่สุดช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม เฉลี่ย 322.8 มิลลิเมตร/เดือน
  • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวจัดในช่วงเดือน ธันวาคม และมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19 องศาเซลเซียส
  • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน อากาศจะร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายน

สภาพทั่วไปของพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ

                    ลักษณะภูมิประเทศมีพื้นที่ลาดชันบางส่วน มีพื้นที่ราบเป็นบางส่วน ประชากรส่วน ใหญ่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ราบ มีลำน้ำไหลผ่านในแม่ระมาด คือลำห้วยแม่ระมาด ลำห้วยขะเนจื้อ ลำห้วยนกแล ซึ่งใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำดิบในการทำน้ำประปา


สภาพภูมิอากาศ

         บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกบริเวณลุ่มน้ำ เช่น แถบลำห้วยแม่ระมาด ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๖ องศา ๕๔ ลิปดา ๒๔ ฟิลิปดา และเส้นแวงที่ ๔๘ องศา ๑ ลิปดา ๒๕ ฟิลิปดา สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๑๘๖ เมตร ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๕๐๙ กิโลเมตร