ข้อมูลทั่วไป
            ทศตําบลหนองหอย ตั้งอยู่เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ยกฐานะจากองค์ การบริหารส่วนตําบล โดยจัดตั้งเป็นเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป โดยเจตนารมณ์สําคัญของการจัดตั้งเทศบาลตําบล ก็เพื่อพัฒนาและยกระดับขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องความเจริญเติบโตทั้งทางด้านสังคม และเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของตําบลหนองหอยพื้นที่รับผิดชอบ ของเทศบาลตําบลหนองหอย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3.665 ตารางกิโลเมตร (2,290 ไร่)
             สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลําเหมืองธรรมชาติหลายสาย โดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งชุมชนพื้นที่อยู่อาศัยและ ได้รับการพัฒนามาโดยตลอด โดยมีอาณาเขตในการบริหารจัดการดังนี้  ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่          
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่เขตตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่          
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลปุาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โดยมีแม่น้ําปิงเป็นเส้นแบ่งเขต)          
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลท่าศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ตําบลหนองหอยแบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ ออกเป็น 7 หมู่บ้านประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย
หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว(ศรีบุญเรือง)
หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน
หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง
หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาตร
หมู่ที่ 6 บ้านศิริวัฒนานิเวศน์
หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ

คำขวัญ

วัฒนธรรมงามล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดเวียงกุมกาม ประเพณีดีงาม เลื่องลือนามหนองหอย


จำนวนครัวเรือน : 4586 ครัวเรือน
ชาย : 3643 คน (46.54%)
หญิง : 4185 คน (53.46%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
20 20 100 20

ประวัติหมู่บ้าน

ตำบลหนองหอย แต่เดิมมีหนองน้ำขนาดใหญ่ในหมู่บ้านเสาหินอุดมสมบูรณ์มีนกมารวมกันอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนองน้ำแห่งนี้มีหอยมากที่สุด หนองน้ำแห่งนี้ อยู่ใกล้วัด ชาวบ้านแถบนั้นอาศัยหนองน้ำแห่งนี้ใช้มาตลอด ชาวบ้านเรียกกันว่า หนองหอย ตราบจนปัจจุบัน


ที่ตั้งอาณาเขต

ที่ตั้งตำบลหนองหอย ตั้งอยู่ติดกับเทศบาลนครเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ โดยมีถนนสายอ้อมเมืองแบ่งเขต

ทิศเหนือ ติดกับ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองผึ้ง และต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่


การเดินทาง

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1411 (สายป่าน) ถนนมหิดล (อ้อมเมือง)

- ทางหลวงแผ่นดิน (สายผ่าน) ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน

- ถนนโยธาธิการจังหวัด 2 สาย


ลักษณะภูมิประเทศ

          ตำบลหนองหอยอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งมีลำเหมืองธรรมชาติไหลผ่านหลายสาย จึงมีอากาศกลางวันร้อน กลางคืนหนาวเย็นไม่ต่างจากพื้นที่ในภาคเหนือทั่วไป


สภาพทั่วไปของพื้นที่

ตำบลหนองหอยอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ มีพื้นที่ 2,290 ไร่ หรือประมาณ 3.67 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งมีลำเหมืองธรรมชาติไหลผ่านหลายสาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชน

อาณาเขตของตำบลหนองหอย มีดังนี้


สภาพภูมิอากาศ

สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง ผู้คนไม่ผูกพันกับธรรมชาติ