ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหมู่บ้าน บ้านเสด็จ หมู่ที่5 ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางคำขวัญ

จำนวนครัวเรือน : 0 ครัวเรือน
ชาย : 0 คน (nan%)
หญิง : 0 คน (nan%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
28 32 67 77

ประวัติหมู่บ้าน

ที่ตั้งอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ หมู่บ้านลูเหนือ

ทิศใต้ ติดกับ หมู่บ้านปงชัย

ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่บ้านห้วยยางและหมู่บ้านลูใต้

ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่บ้านปงชัยพัฒนา
การเดินทาง

การเดินทางสะดวกมีทั้งถนนลาดยางและถนนคอนกรีต


ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีสภาพอากาศร้อนชื้น


สภาพทั่วไปของพื้นที่สภาพภูมิอากาศ