ข้อมูลทั่วไปคำขวัญ

จำนวนครัวเรือน : 681 ครัวเรือน
ชาย : 570 คน (47.26%)
หญิง : 636 คน (52.74%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
0 0 0 0

ประวัติหมู่บ้าน

             ชุมชนวัดไผ่ล้อมได้รับการจัดตั้งเป็นชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตาก เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ เพื่อในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทั่วถึงเทศบาลเมืองตากจึงจัดประชาคมขอรับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากในการแบ่งพื้นที่ชุมชนและจัดตั้งชุมชนในใหม่ โดยแบ่งพื้นที่จากชุมชนเขาแก้ว ทิศใต้ติดกับชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทิศตะวันออกติดกับตำบลน้ำรึม และทิศตะวันตกติดกับชุมชนเชียงทองเหนือ 


ที่ตั้งอาณาเขต

สภาพภูมิศาสตร์ สถานที่ตั้ง   ตำบลระแหง   อำเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก

ทิศเหนือจรด            ชุมชนระแหง และชุมชนเขาแก้ว

ทิศใต้จรด                 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ทิศตะวันออกจรด      ตำบลน้ำรึม

ทิศตะวันตกจรด        ชุมชนเชียงทองเหนือการเดินทาง

ริ่มต้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

41 ถนน พหลโยธิน ตำบล ไม้งาม อำเภอเมืองตาก ตาก 63000
มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้
140 เมตร
เลี้ยวซ้าย
160 เมตร
เลี้ยวขวา
1.3 กม.
เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 1
350 เมตร
กลับรถ
3.0 กม.
เลี้ยวขวา เข้าสู่ เทศบาล 6
700 เมตร
เลี้ยวขวา
38 เมตร

ที่ทำการชุมชนวัดไผ่ล้อม

ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก ตาก 6300ลักษณะภูมิประเทศ

                อุณหภูมิในฤดูร้อน อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 43 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นที่สุดเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส โดยแบ่งช่วงฤดูต่าง ๆ ดังนี้

                            ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม

                            ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนตุลาคม

                            ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์


สภาพทั่วไปของพื้นที่สภาพภูมิอากาศ

            การแบ่งพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่ราบโดยแบ่งพื้นที่จากชุมชนเขาแก้ว ทิศใต้ติดกับชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทิศตะวันออกติดกับตำบลน้ำรึม และทิศตะวันตกติดกับชุมชนเชียงทองเหนือ โดยส่วนคนในพื้นที่ทำอาชีพค้าขายและรับจ้างเป็นหลัก