ข้อมูลทั่วไป

ตำบลป่ามะม่วงประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 หมู่บ้านป่ามะม่วง                  หมู่ที่ 5 หมู่บ้านชะลาด

หมู่ที่ 2 หมู่บ้านป่ามะม่วง                 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านปากร้อง

หมู่ที่ 3 หมู่บ้านหินโค้ว                     หมู่ที่ 7 หมู่บ้านส้มเกลี้ยง

หมู่ที่ 4 หมู่บ้านปางสาคำขวัญ

คำขวัญประจำหมู่บ้านป่ามะม่วง

            ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ         วัดอัมพวัน

คำขวัญประจำตำบลป่ามะม่วง

            ถิ่นพำนักตำหนักพระเจ้าตาก        เสาหลักเมืองประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่

    แม่น้ำปิงสะพานแขวนสวยลือไกล        ทุ่งหลวงใหญ่นาข้าวไร้สารพิษ


จำนวนครัวเรือน : 189 ครัวเรือน
ชาย : 203 คน (42.03%)
หญิง : 280 คน (57.97%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
60 56 212 156

ประวัติหมู่บ้าน

        ตำบลป่ามะม่วง เป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองตาก ตำบลป่ามะม่วงมีมาตั้งแต่ครั้งเมืองสุโขทัยเป็นราชธานี จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ได้ย้ายเมืองไปทางใต้ ลงมาตามลำน้ำปิงที่บ้านป่ามะม่วง เป็นการย้ายในครั้งแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา ภายหลังที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพแล้ว เมืองตากที่ย้ายมาครั้งนี้ มาตั้งที่บ้านป่ามะม่วง ไม่ใช่จะเป็นเพียงเมืองหน้าด่าน ไว้ป้องกันกองทัพพม่าที่ยกมาทางด่านแม่ระเมาเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองที่กองทัพไทยเราใช้ชุมนุมพล เพื่อที่จะยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ในหลายครั้ง และครั้งต่อมาปรากฏตามหลักฐานประวัติศาสตร์ว่า มหาราชเจ้าของไทยได้เสด็จมาชุมนุมที่เมืองตากถึง 4 พระองค์ กองทัพพม่าเดินทางผ่าน ณ บ้านป่ามะม่วง ซึ่งเมืองหน้าด่านสำหรับป้องกันกองทัพพม่าที่ยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมา ในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ของกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ได้โปรดเกล้าให้นายสินมหาดเล็กเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราราชสีห์ ขึ้นไปชำระความทางหัวเมืองฝ่ายเหนือ ครั้งเมื่อนายสินมหาดเล็กได้รับความดีความชอบ แต่งตั้งให้เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองตากแทนหลวงยกกระบัตรคนเก่าที่ถึงแก่กรรม และต่อมาเจ้าเมืองตากถึงแก่กรรมลงอีก หลวงยกกระบัตรสินจึงได้เลื่อนเป็นเจ้าเมืองตาก ซึ่งชาวเมืองตากพากันเรียกว่า พระยาตากสิน และมีจวนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ด้านตะวันตก เรียกกันว่า ตำหนักสวนมะม่วง เพราะมีมะม่วงป่าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ตำหนักสวนมะม่วง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลป่ามะม่วง แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะม่วง บริเวณปากร่องน้ำลำห้วยแม่ท้อ ในอดีตตำบลป่ามะม่วง เป็นถิ่นพำนักและเป็นที่ตั้งของตำหนักพระเจ้าตาก เรียกว่า ตำหนักป่ามะม่วงในสมัยที่พระเจ้าตากได้มาปกครองเมืองตาก เพราะสถานที่แห่งนี้ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงพำนักมาก่อน และสร้างเสาหลักเมืองไว้ และให้ไพร่ฟ้าประชาชนแผ้วถางป่าทำนา ซึ่งต่อมาเรียกว่า ทุ่งหลวง เพื่อปลูกข้าวทำนาเก็บเป็นเสบียงในยามศึกสงคราม จากการเล่าสืบต่อกันมาว่า แต่เดิมบริเวณที่ตั้งของตำบลป่ามะม่วงจะเป็นที่ทำนา ทำไร่ และทำสวน ของชาวบ้านตำบลระแหง ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม จากหลักฐานจะเห็นเป็นที่ราบลุ่ม ที่กว้างใหญ่เหมาะที่จะเป็นไร่นา ทำสวน และมีต้นมะม่วงขึ้นเป็นจำนวนมาก อยู่ติดลำห้วยแม่ท้อดินมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการเดินทางไปมาลำบากต้องนำเรือข้ามฟากไปมาชาวบ้านตำบลระแหง จึงอพยพครอบครัวมาตั้งรกรากอยู่ในไร่นาของตนเองมากขึ้นเนื่องๆ และเป็นหมู่บ้าน เรียกว่า บ้านป่ามะม่วงต่อมามีความเจริญมากขึ้น จึงเป็นตำบลป่ามะม่วง


ที่ตั้งอาณาเขต

หมู่บ้านป่ามะม่วงตั้งอยู่ที่ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีอาณาเขตติดต่อกับแม่น้ำปิง ซึ่ง

ทิศเหนือ                ติดกับ  บ้านหิวโค้ว หมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะม่วง อำเมือง จังหวัดตาก

ทิศใต้                     ติดกับ  บ้านป่ามะม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลป่ามะม่วง อำเมือง จังหวัดตาก

ทิศตะวันออก        ติดกับ  แม่น้ำปิง ตำบลป่ามะม่วง อำเมือง จังหวัดตาก

ทิศตะวันตก          ติดกับ  บ้านชะลาด หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามะม่วง อำเมือง จังหวัดตาก


การเดินทาง

เริ่มจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก เลี้ยวขวาสู่ถนนหมายเลข 12 ระยะทาง 500 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปอีก 650 เมตร ต่อมาเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 1107 ระยะทาง 450 เมตร 


ลักษณะภูมิประเทศ

 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิในฤดูร้อน อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 43 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นที่สุดเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส โดยแบ่งช่วงฤดูต่างๆ ดังนี้

          ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม

          ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนตุลาคม

          ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

 


สภาพทั่วไปของพื้นที่

          สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของบ้านป่ามะม่วง หมู่ที่ 2 เป็นที่ลุ่มต่ำโดยประกอบด้วยไร่นาและที่อยู่อาศัย มีพื้นที่ราบสำหรับการเกษตรน้อย โดยมีอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อที่มีต้นน้ำอยู่ที่บ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไหลผ่านตำบลแม่ท้อ ปล่อยลงสู่คลองส่งน้ำบ้านป่ามะม่วงสภาพภูมิอากาศ

ตำบลป่ามะม่วงมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ทั้งหมด 27,431 ตารากิโลเมตร หรือประมาณ 1,714 ไร่ ซึ่งบ้านป่ามะม่วงหมู่ 2 มีพื้นที่ทั้งหมดแยกตามเอกสารสิทธ์ 189 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำนาทั้งหมด 658 ไร่ สวนผลไม้ 51 ไร่ และสวนไม้ดอกไม้ประดับ 1 ไร่