ข้อมูลทั่วไป

                   ชุมชนวัดพันอ้นเป็นชุนชมที่อยู่ภายในบริเวณคูเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่ด้านใน แล้วคนในชุมชนดั้งเดิมก็ย้ายไปอยู่แถวชนบนครึ่งต่อครึ่งของจำนวนประชากรดั้งเดิม ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ชอบความวุ่นวายเสียงรบกวนที่เสียงดัง และคนในชุมชนที่อยู่ในช่วงอายุในการทำงาน ส่วนมาทำงานรับข้าราชการ แม่ค้าแม่ขาย ลูกจ้างทั่วไป และในช่วงปัจจุบันมีคนต่างถิ่นเข้ามาประกอบธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร บาร์เบียร์ เกสเฮ้าส์และงานบริการอื่นๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลง 


คำขวัญ

จำนวนครัวเรือน : 344 ครัวเรือน
ชาย : 292 คน (48.59%)
หญิง : 309 คน (51.41%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
0 0 0 0

ประวัติหมู่บ้าน

ชุมชนวัดพันอ้น ปีที่จัดตั้ง: พ.ศ. 2547 ชุมชนวัดพันอ้นได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2547 โดยชาวชุมชนวัดพันอันมี นางทองประเสริฐ    ศิริวรรณ เป็นประธานชุมชนคนแรกและคณะกรรมการอีก 14 คนสมาชิกส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดพันอ้นมีลักษณะเป็นครอบครัวขนาดเล็กและขนาดกลาง แต่เดิมสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายรับจ้างรับราชการปัจจุบันมีคนต่างถิ่นเข้ามาประกอบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์เบียร์เกสเฮ้าส์และงานบริการอื่นๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปต่อมาเมื่อปลายปี พ.ศ. 2552 นางทองประเสริฐ ศิริวรรณ ได้ลาออกจาการเป็นประธานชุมชนและได้ให้นายเพียนภูมิประโคน   ในฐานะรองประธานชุมชนได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานชุมชนจนถึงปลายปี พ.ศ. 2555 ได้การคัดเลือกประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาใหม่โดยมีนายทวีศักดิ์ ต๊ะเสี้ยว ดำรงตำแหน่งประธานชุมชน


ที่ตั้งอาณาเขต


อาณาเขต  

ทิศเหนือ         ติดชุมชนบ้านบึง

ทิศใต้             ติดชุมชนหมื่นตูม, ชุมชนวัดผ้าขาวและชุมชนทรายมูลเมือง

ทิศตะวันออก    ติดถนนมูลเมือง

ทิศตะวันตก      ติดชุมชนวัดพระเจ้าเม็งรายสามัคคี


การเดินทาง

               เทศบาลนครเชียงใหม่ คือเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางของการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการคมนาคม จึงทำให้มีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางบก และทางอากาศ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย ทำให้การเดินทางติดต่อภายในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก

            สำหรับการเดินทางในเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือภายในชุมชนวัดพันอ้นและชุมชนต่างในเทศบาลนครเชียงใหม่ จะใช้การจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์รวมทั้งจักรยาน สำหรับระบบมวลชนจะมี รถแดง รถตุ๊กตุ๊ก รถโดยสารประจำทาง และประมาณ พ.ศ. 2550 เริ่มมีแท็กซี่มิเตอร์ในบริการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถมีสีเหลือง-น้ำเงินเป็นแท็กซี่สหกรณ์ ส่วนสีแดง-เหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล มีสถานีขนส่งภายในตัวจังหวัดเชื่อมต่ออำเภอต่าง ๆ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งระหว่างจังหวัด คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (สถานีขนส่งอาเขต)


ลักษณะภูมิประเทศ

                เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม


สภาพทั่วไปของพื้นที่

        ลักษณะภูมิประเทศ     

         เทศบาลนครเชียงใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 40.216 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ 14 ตำบลของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ตำบลหายยา ตำบลช้างม่อย ตำบลศรีภูมิ ตำบลวัดเกต ตำบลช้างคลาน ตำบลพระสิงห์ ตำบลสุเทพ ตำบลป่าแดด ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลท่าศาลาบางส่วน ตำบลป่าตัน ตำบลหนองหอย และตำบลช้างเผือก

               ชุมชนเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนกลางเชิงดอยสุเทพ มีแม่น้ำปิงไหลผ่านใจกลางเมืองในแนวเหนือใต้ ส่วนชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ต่อมาเมื่อชุมชนได้พัฒนาให้มีความเจริญขึ้น โดยมีการขยายตัวข้ามแม่น้ำปิงมาทางฝั่งตะวันออก และภายหลังจากที่ได้มีการตัดถนนอ้อมเมือง ชุมชนได้พัฒนาออกไปหลายทิศทางตามเส้นทางคมนาคม และโครงข่ายสาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก สภาพที่แท้จริงของชุมชนเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันไม่ได้คงอยู่แต่เฉพาะในเขตเทศบาลเท่านั้น แต่ได้ขยายออกไปตามบริเวณชานเมืองและชนบทโดยรอบ อย่างเช่น เขตอำเภอหางดง อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แตง นอกจากนี้ ชุมชนวัดพันอ้น ก็อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย ตำบลพระสิงห์ เช่นกัน


สภาพภูมิอากาศ

        ชุมชนวัดพันอ้นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย ตำบลพระสิงห์ซึ่งเป็นพื้นที่ๆ อยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นแหล่งชุมชนพื้นที่อยู่อาศัย และได้รับการพัฒนามาโดยตลอด โดยมีอาณาเขตทิศเหนือติดชุมชนบ้านปิง  ทิศใต้ติดชุมชนหมื่นตูม , ชุมชนวัดผ้าขาว และชุมชนทรายมูลเมือง   ทิศตะวันออกติดถนนมูลเมือง  ทิศตะวันตกติดชุมชนวัดพระเจ้าเม็งรายสามัคคี มีถนนในการแบ่งอาณาเขตพื้นที่ๆ ชัดเจน คือ ถนนมูลเมือง ถนนราชดำเนิน ถนนพระปกเกล้า ถนนราชมรรคา