ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. อาชีพรับจ้างที่วไป ร้อยละ 70

2.อาชีพรับราชการ  ร้อยละ 5

3. อาชีพธุรกิจส่วนตัว  ร้อยละ 5

4.ว่างงาน          ร้อยละ 20


ตารางอาชีพ
# อาชีพ จำนวนคน เฉลี่ย(%)
1 รับจ้างทั่วไป 563 70.02 %
2 รับราชการ 40 4.98 %
3 ธุรกิจส่วนตัว 40 4.98 %
4 อื่นๆ 161 20.02 %
ทั้งหมด804100.00 %
ตารางรายได้
รายได้ จำนวนคน เฉลี่ย(%)
ไม่เกิน < 10,000 บาท 724 90.05 %
10,001 - 25,000 บาท 80 9.95 %
25,001 - 50,000 บาท 0 0.00 %
50,001 - 100,000 บาท 0 0.00 %
100,001 - 150,000 บาท 0 0.00 %
150,001 - 250,000 บาท 0 0.00 %
มากกว่า > 250,000 บาท 0 0.00 %
รวม 804 100.00