ข้อมูลสถานการณ์บริการด้านสาธารณสุขภาพ

แหล่งบริการด้านสุขภาพในหมู่บ้าน

        บ้านท่า(ร้องขี้ควาย) ไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แต่ใช้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าข่อยเหนือและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครพิงค์ สาขาช้างเผือก หากคนในหมู่บ้านมีการเจ็บป่วยจะทำการรักษาและรักษาตามคลินิกใกล้บ้านหรือพบแทพย์ประจำตำบล แต่ถ้ามีการเจ็บป่วยร้ายแรงจะทำการรักษาสถานพยาบาล คือ โรงพยาบาลนครงพิงค์ โดยการใช้บัตรหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง)ข้อมูลผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

ประชาชนบ้านท่า(ร้องขี้ควาย) ส่วนใหญ่เข้าการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ และสถานพยาบาลอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้สูงอายุ โรคประจำตัว โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคไขมัน โรคภูมิแพ้เป็นต้น

ตารางสถานที่บริการด้านสุขภาพ

ลำดับสถานที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าข่อยเหนือ
รพ.สต. นครพิงค์ สาขาช้างเผือก
โรงพยาบาลนครพิงค์
ข้อมูลคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตโดยรวม

คุณภาพชีวิตโดยรวมของหมู่บ้านท่า(ร้องขี้ควาย) มีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ประชากรในหมู่บ้านมีความสามัคคี แต่เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างยากจนเพราะประชากรมีการว่างงาน 

ผู้นำชุมชนจึงวางแผนดำเนินการในการช่วยเหลือเบื้องต้นให้ประชากรในหมู่บ้านที่มีการว่างงานโดยการจัดสวนสาธารณะเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ข้อมูลสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้านท่า(ร้องขี้ควาย)มีสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี มีการกำจัดอย่างถูกวิธีและมีทีมงานของเทศบาลเป็นคนดูแลดังนี้

สถานที่วิธีการกำกับดูแล
ร้านอาหารการบำบัดไขมันท่อระบายน้ำ

ร้านขายของชำ

ความสะอาด ตรวจสอบสินค้า
น้ำภายในหมู่บ้านการทดสอบปริสิทธิภาพน้ำภายในหมู่บ้าน

ข้อมูลโรคติดต่อ โรคประจำตัว

ตารางลำดับโรคติดต่อ/โรคประจำตัวของหมู่บ้านท่า(ร้องขี้ควาย)เรียงลำดับจากมากไปน้อย

ลำดับโรคติดต่อ/โรคประจำตัว
ความดัน
เบาหวาน
ไขมัน
ภูมิแพ้