ข้อมูลการศึกษาและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน

แหล่งเรียนรู้หรือสถานที่ศึกษาในชุมชน

1.เลี้ยงกบ

2.เลี้ยงจิ้งหรีด

3.ไก่ไข่อินทรีย์และไก่ไข่พันธ์ุเนื้อ/ไข่

4.พืชผักสวนครัว

5.บ่อเลี้ยงปลากหมอเทพ(ทำการปรับปรุง)

การส่งเสริมทางด้านกีฬา

1.กีฬามวยไทยให้กับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่สนใจ

ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

1.นวดแผนไทย

2.ใบตอง เช่นใบศรี กรีบกรวยดอกไม้ กรีบกระทง

3.ตุงใส้หมู

4.สานใบมะพร้าว เช่นรูปนก รูปปลา

5.จัดสาน เช่นก๋วย กระบุง

บ้านพักชุมชน

เป็นแหล่งที่พักให้กับนักท่องเที่ยว 


ข้อมูลศาสนาและวัฒนธรรม
ศาสนา จำนวนคน เฉลี่ย(%)
ศาสนาพุทธ 804 100.00 %
ศาสนาอิสลาม 0 0.00 %
ศาสนาคริสต์ 0 0.00 %
ศาสนา อื่นๆ 0 0.00 %
รวม 804

ชุมชนบ้านท่า(ร้องขี้ควาย)นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด รวม 288 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 804 คน

ความเชื่อของหมู่บ้าน

-เจ้าที่เจ้าทาง 

ทำบุญ ไหว้บูชาตามวิถีพุทธ

-ผีปู่ย่า

มีการเลี้ยงในงานปีละ1ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี(ขึ้น13ค่ำหรือแรม13ค่ำ)

-ผีเสื้อบ้าน

 มีลักษณะต้นไม่ขนาดใหญ่ หรือธาตุเก่า มีการเคารพบูชา มีการจัดงานเลี้ยงในปีละ1ครั้งทั้งหมู่บ้าน

ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี(ขึ้น13ค่ำหรือแรม13ค่ำ)


ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี

ศิลปะและวัฒนธรรม

ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีการทำบุญตักบาตร

กิจกรรมเวียนเทียน ณลานธรรมพระพุทธรูปปางประทานพร

จัดสมนาอบรมเข้าค่ายคุณธรรม ฟังเทศน์

ประเพณี

-ในเดือนเมษายนของทุกปี มีพิธีทำบุญสืบชะตาและส่งเคราะห์หมู่บ้านทุกวันที่ 16 ของเดือนเมษายน 

ในวันที่ 29 เดือนพฤษภาคม ของทุกปีมีกิจกรรมทำบุญฟังเทศน์ ณ ลานธรรมพระพุทธรูปปางประทานพร

และจัดกิจกรรมประจำปีในวันสงกรานต์ที่ถนนคนเดินซอยเข้าหมู่บ้านทุกปี

-วันพืชมงคลมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ณ บริเวณสวนสุขภาพ 

-วันที่ 5 ธันวาคม และ วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาถนนทุกสายในเขตที่รับผิดชอบ

เพื่อน้อมเกล้าถวายเฉลิมพระเกียรติ ทำบุญตักบาตรข้าวสารแห้ง


วิธีชีวิต ความเป็นอยู่ อัตลักษณ์เฉพาะหมู่บ้าน

วิถีชีวติของประชากรในหมู่บ้าน อยู่แบบเรียบง่าย พอเพียง กินอยู่พอประมาณ

80% เป็นพื้นที่ของนายทุน

20% เป็นพื้นเจ้าของเองและใช้พื้นที่สาธารณะ 30 ครัวเรือน

อัตลักษณ์เฉพาะหมู่บ้านคือ ความสามัคคีของประชากรในหมู่บ้าน มีการช่วยเหลือกัน