ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์

ใช้ในการเกษตร เช่น ทำสวน ทำนา เป็นต้น

สวนสุขภาพของหมู่บ้าน(พื้นที่สาธารณะ)จำนนวน 27 ไร่ ให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่อยู่ ได้มาอาศัย จำนวน 19 หลังคาเรือน

เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนของหมู่บ้าน,มีการปลูกพืชผักสวนครัว, มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่น ไม้สัก ไม้ขี้เหล็ก ไม่ซองพอแดง เป็นต้น


ข้อมูลน้ำและชลประทาน

ข้อมูลป่าไม้

มีจำนวน 27 ไร่ ในสวนสุขภาพ(สาธารณะ)ของหมู่บ้านท่าร้องขี้ควาย ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น เช่น ไม้ขี้เหล็ก ไม้ซอมพอแดง ไม้สัก


ข้อมูลหิน ทราย และแร่ธาตุ

ปัจจุบันไม่พบ ข้อมูลหิน ทราย และแร่ธาตุ เนื่องจากแม่น้ำปิงแห้งแล้งจึงไม่พบ


ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อม

พบปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งคราว  เนื่องจากมีการจัดการที่ดีและมีการให้ความร่วมมือที่ดีของชาวบ้านในหมู่บ้าน

เช่นช่วงฤดูหนาว มีการรณรงค์ห้ามเผาทุกชนิด ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ส่วนปัญหาครั้งคราวคือ มีการพ่นยาฆ่าแมลง มีการเผาถุงดำจากการทำสวนดอกไม้ทางตอนเหนือ (ดอนแก้ว)

ทำให้ได้รับกลิ่นการเผาจากทิศทางของลม แต่ทางอำเภอแม่ริมก็ได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเรียบร้อย


ข้อมูลการจัดการสภาพแวดล้อมที่สำคัญ

มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี มีการตกแต่งทัศนียภาพเป็นอย่างดี เช่น การตกแต่งต้นไม้ทางเข้าหมู่บ้าน

ตกแต่งพุ่มไม้สองข้างทางเป็นอย่างดี เป็นต้น

การจัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน

เช่นช่วงฤดูหนาว มีการรณรงค์ห้ามเผาทุกชนิด ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี