การศึกษาศักยภาพทรัพยากร ดิน น้ำ พืช สัตว์ ป่าไม้ ฯลฯ

การสำรวจดิน พืช

ดิน : ทรัพยากรดินของบ้านท่าร้องขี้ควาย เป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกพืชสามารถทำได้ 

พืช  : มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ พร้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นการปลูกพืชผักสวนครัวประกอบด้วย ขิง ตระไคร้ ข่า มะกรูด มะนาว พริก กระเพรา ฯลฯ