การปกครองการเมือง
ผู้ดำรงตำแหน่ง
1 นายแสนใจ วุฒิ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2451
2 นายติ๊บ ใจแก้ว ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2451-2481
3 นายแก้ว ทิศใจ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2481-2502
4 นายต๋าคำ อินทสาร ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2502-2510
5 นายคำนึง ก่ำแก้ว ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2510-2529
6 นายตา รัศมีวงค์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2529-2535
7 นายสุบิน สุวรรณคฤหาสน์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2535-2537
8 นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2537-2540
9 นายมนัส อินทสาร ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2540-2544
10 นายวีรพล สุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2544-2546
11 นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546-2561
12 นายองอาจ ใจแก้ว ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2561-ปัจจุบัน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
1 นายองอาจ ใจแก้ว ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
2 นายสวรรค์ สุริยาสุข ตำแหน่ง แพทย์ประจำตำบล
3 นางปรัศนี เจริญใจ ตำแหน่ง นักวิชาการกองศึกษาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
4 นางจันทร์สม ญาติฝูง ตำแหน่ง ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน
5 นายคมสันต์ จันทร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
6 นายวิชาญ กันธวัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
7 นายอินทร์สอน ออนศรี ตำแหน่ง ประธานผู้สูงอายุ
8 นางอารีย์ ชัยดวง ตำแหน่ง ประธาน อสม.
9 นายเกษม ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง ประธานกองทุน
10 นายพล พรหมปัญญา ตำแหน่ง ประธานหมวดที่ 1
11 นายประพันธ์ เจริญเมือง ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายวีรพล สุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการกองทุนศพภายในหมู่บ้าน
1 นายองอาจ ใจแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
2 นายวิเชียร ธรรมขันแข็ง ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3 นายสวรรค์ สุริยาสุข ตำแหน่ง เลขานุการ
4 นางรัตรา ธรรมขันแข็ง ตำแหน่ง เหรัญญิก
5 นายเป็ง มาลูน ตำแหน่ง ปฎิคม
6 นางคำแปง จันทร์ตุ่น ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
7 นางกันยา คำเมืองใจ ตำแหน่ง กรรมการ