ข้อมูลคมนาคมในหมู่บ้านข้อมูลการสื่อสารในหมู่บ้าน

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน

มีใช้ไฟฟ้าครบทุกบ้านจากการไฟฟ้า ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ(สวนสุขภาพ)ผู้ใหญ่บ้านได้ทำการจัดสรรหาที่อยู่รวมถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง


ข้อมูลการใช้ประปาภายในหมู่บ้าน

ประปาของหมู่บ้านจากกรมอนามัยทั้งหมด 376 มิเตอร์ มีครัวเรือนทั้งหมด 288 ครัวเรือน บ้านเช่า 88 ครัวเรือนโดยแบ่ง 1 ห้อง:1มิเตอร์น้ำ

มีการใช้ครบทุกครัวเรือนแต่ เกินกว่าที่กำหนดไว้ 76 มิเตอร์เพราะฉะนั้นจึงทำให้การผลิตน้ำไม่ได้ 100% 

เช่นถ้าเปิดก๊อกน้ำสุดก๊อกก็จะทำให้น้ำที่ไหลออกมาได้เพียง 50% เท่านั้น