ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

        เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 

        ความหมายของชื่อตำบล คำว่า “สัน” มีที่มาจากที่ดินบริเวณหนึ่งในตำบลที่มีลักษณะเป็นเนินหรือดอนขนาดใหญ่ ส่วน “ผีเสื้อ” นั้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ และมีกลิ่นหอมจึงทำให้ฝูงผีเสื้อมักจะบินมาตอมอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่มาของชื่อ “สันผีเสื้อ” หรืออาจหมายความถึง หมู่บ้านที่มั่น ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า เสื้อเมือง ทรงเมือง หรืออาจหมายถึงในสมัยก่อนบริเวณนี้มีต้นสีเสื้อตั้งอยู่  ต่อมาคนเรียกเพี้ยนไปจึงกลายเป็นคำว่า ผีเสื้อ


คำขวัญ

วัฒนธรรมนำใจ พระเจ้าทันใจงามเด่น ร่มเย็นสวนสุขภาพ ปราศจากสิ่งเสพติด ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง


จำนวนครัวเรือน : 278 ครัวเรือน
ชาย : 368 คน (45.77%)
หญิง : 436 คน (54.23%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
0 0 0 0

ประวัติหมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

            ประวัติบ้านท่า (ร้องขี้ควาย) หมู่ที่ 3 ตั้งมาตั้งแต่เมื่อ 100 กว่าปีผ่นมาซึ่งตรงกับสมัยราชกาลที่ 4 เดิมหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นสถานที่ยู่ของเจ้าคุณพระราชนายก

ซึ่งท่านมีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาตัตสินคตีต่างๆ มีข้าหลวงติดตาม ชื่อ ลุงเขียว รังสื เป็นชาวจังหวัดลำพูน ได้ทำการบุกเบิกป่าไม้ไผ่ที่กว้างใหญ่ และติดท่าน้ำแม่ปีง

บริเวณข้างท่าน้ำ ซึ่งมีหนองน้ำ(ร้องน้ำ)ขนาดใหญ่อตรงกลาง ลุงขียว รังสี จึงบุกเบิก ทำไร่ทำนาเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ทำให้สัตว์เลี้ยง วัว ควาย มาอยู่

อาศัยกินน้ำ อาบน้ำ ณ ที่หนองน้ำ(ร้องน้ำ)แห่งนั้น จึงเป็นที่มาของชื่อ บ้านท่าร้องขี้ควาย.


ที่ตั้งอาณาเขต

หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากอำเภอเมือง ไปทิศตะวันตำ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปทิศตะวันตก 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

-ทิศเหนือ            ติดต่อกับ หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้

-ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ

-ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ แม่น้ำปิง

-ทิศใต้                ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ 


การเดินทาง

การเดินทางข้ามสะพานนวมินทร์ สะพานข้ามแม่น้ำปิง จากบ้านท่อ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายสันผีเสื้อ ผ่านบ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 ไปถึงหมู่บ้านหมู่ที่ 3

อีกเส้นทางหนึ่ง เริ่มจากเส้นทางถนนวงแหวนที่ 2 ผ่านมาถึง 4 แยกกองพันธุ์สัตว์ต่าง เลี้ยวขวาข้ามสะพานแม่น้ำปิง แล้วเลี้ยวขวาเข้าบ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 มาถึงหมู่ที่ 3 บ้านท่า (ร้องขี้ควาย)

แสดงที่ตั้งและอาณาเขตตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ลักษณะภูมิประเทศ

                มีลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในเขตโซนร้าน แบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาลภูมิอากาศเป็นแบบสะวันนา (Aw)คือ อากาศร้อนชื้นสลับฤดูแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีอยู่ระหว่าง 24-27 องศาเซลเซียส มีฤดู 3 ฤดู คือ ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) ฤดูหนาว (ต.ค.-ก.พ.) ฤดูร้อน (ก.พ.-พ..ค.)และลักษณะอากาศขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิดคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนในช่วงฤดูหนาว ทำให้มีอากาศเย็นและแห้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมในช่วงฤดูฝนทำให้มีฝนตก


สภาพทั่วไปของพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปิงใหล่ผ่านซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุด สำหรับหล่อเลี้ยงในหมู่บ้าน


สภาพภูมิอากาศ

เนื้อที่

บ้านท่า(ร้องขี้ควาย) มีพื้นที่ทั้งบหมด  520 ไร่

    -พื้นที่ทำนา                                    - ไร่

    -พื้นที่ทำสวน                                50 ไร่

    -พื้นที่สำหรับอยู่อาศัย                390 ไร่

    -พื้นที่ว่างเปล่า                            80 ไร่