ข้อมูลทั่วไป

            ตำบลสันผีเสื้อ เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 

             ความหมายของชื่อตำบล คำว่า “สัน” มีที่มาจากที่ดินบริเวณหนึ่งในตำบลที่มีลักษณะเป็นเนินหรือดอนขนาดใหญ่ ส่วน “ผีเสื้อ” นั้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ และมีกลิ่นหอมจึงทำให้ฝูงผีเสื้อมักจะบินมาตอมอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่มาของชื่อ “สันผีเสื้อ” หรืออาจหมายความถึง หมู่บ้านที่มั่น ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า เสื้อเมือง ทรงเมือง หรืออาจหมายถึงในสมัยก่อนบริเวณนี้มีต้นสีเสื้อตั้งอยู่  ต่อมาคนเรียกเพี้ยนไปจึงกลายเป็นคำว่า ผีเสื้อ

             ตำบลสันผีเสื้อ แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ,  หมู่ 2 บ้านป่าข่อยใต้,  หมู่ 3 บ้านท่า (ร้องขี้ควาย),  หมู่ 4 บ้านร้องอ้อ,  หมู่ 5 บ้านขัวโก,  หมู่ 6 บ้านท่าเดื่อ,  หมู่ 7 บ้านท่าหลุก,  หมู่ที่ 8 บ้านสันทราย และ หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี    
คำขวัญ

จำนวนครัวเรือน : 205 ครัวเรือน
ชาย : 193 คน (45.31%)
หญิง : 233 คน (54.69%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
28 52 237 109

ประวัติหมู่บ้าน

    หมู่บ้านป่าข่อยเหนือ เดิมเรียกว่า บ้านดงป่าข่อย เนื่องจากได้ตั้งหมู่บ้านบริเวณที่มีต้นข่อยอยู่หนาแน่น จึงเรียกว่า ดงป่าข่อยหลวง ต่อมาชุมชนได้ขยายเป้นบ้านป่าข่อยใต้ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า ป่าข่อยเหนือ มีหลักฐานทางประวัติสาสตร์ ได้แก่ วัดร้าง 2 วัด ซึ่งเคนเป็นที่พักช้างมาก่อน โดยอาศัยอยู่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ในปัจจุบันและสถานที่ใกล้เคียง เพื่อชักลากจูงซุงที่ล่องมาในแม่น้ำปิง มีชื่อเรียก เช่น ขัวจ๊าง น้ำเหมืองกองจ๊าง จึงแสดงว่า บ้านป่าข่อยเหนือ มีความผูกพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับช้าง


ที่ตั้งอาณาเขต

บ้านป่าข่อยเหนือ  หมู่ที่ 1 อยู่ในเขตการปกครองของ ตำบลสันผีเสื้ออยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีระยะห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ 3,562 ไร่ หรือประมาณ 5.7 ตารางกิโลเมตร ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ำปิงไหลผ่านซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงชุมชนในตำบลสันผีเสื้อ อาณาเขตของบ้านป่าข่อยเหนือ มีดังนี้  


ทิศเหนือ   
ติดกับ  ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้  
ติดกับ บ้านป่าข่อยใต้ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก 
ติดกับ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก   
ติดกับ ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทาง
จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ใช้ ถนน ราชดำเนิน และ ถนน อารักษ์ 5 มุ่งหน้าไปทาง ถนน อารักษ์  (2 นาที 850 เมตร) ขับจาก ถนนหมายเลข 1004, ถนนหมายเลข 11, ถนนหมายเลข 1001 และ ถนน สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไปทาง ตำบล สันผีเสื้อ(22 นาที 15.6 กม.) ขับไปยังจุดหมายหมู่บ้านป่าข่อยเหนือ (1 นาที 550 เมตร)


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศอยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยฤดูกาลต่าง ๆ  3 ฤดู ได้แก่


ฤดูร้อน        
เริ่มต้นประมาณ กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย 30 – 39 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน         
เริ่มต้นประมาณ กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย 25 – 35 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว       
เริ่มต้นประมาณ กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์

อุณหภูมิเฉลี่ย 18 – 27 องศาเซลเซียส

ปริมาณน้ำฝนสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และจะมีฝนตกกระจายไปจนตลอดเดือนตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 27-32 องศาเซลเซียสแสดงลักษณะภูมิอากาศของหมู่บ้าน
สภาพทั่วไปของพื้นที่

    บ้านป่าข่อยเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง ทอดยาวทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม

ที่ดินเปล่า ป่าข่อยเหนือ สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ ติดคลองชลประท - Kaidee

ลักษณะภูมิประเทศที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


สภาพภูมิอากาศ

    ตำบลสันผีเสื้ออยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีระยะห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ 3,562 ไร่ หรือประมาณ 5.7 ตารางกิโลเมตร ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปิงไหลผ่านซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงชุมชนในตำบลสันผีเสื้อ


       บ้านป่าข่อยเหนืออยู่บริเณทางทิศเหนือของเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ