ข้อมูลทั่วไป

ตามลักษณะการปกครองที่แล้ว บ้านช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก บางส่วนตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลช้างเผือก และบ้างส่วนตั้งอยู่ในเขตสภาตำบลช้างเผือก ซึ่งต่อมาสุขาภิบาลช้างเผือกได้รับการยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลช้างเผือก และสภาตำบลช้างเผือกได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ทำให้บ้านช่างเคี่ยนหมู่ที่ 1 ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง สำหรับบ้านช่างเคี่ยนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกนั้นได้แบ่งเป็น 2 โซนคือ โซนบ้านพักข้าราชการ 700 ปี อยู่ด้านทิศตะวันตกของศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากเดิมเมื่อปี พ.. 2539 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 เพื่อเป็นการฉลองสมโภชที่จังหวัดเชียงใหม่มีอายุได้ 700 ปี โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้สร้างสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ซึ่งเรียกว่า สนามกีฬาเจ็ดร้อยปีปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม และในส่วนของบ้านพักนักกีฬาอยู่ในตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วในส่วนของบ้านพักนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้เป็นศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ข้าราชการที่ไม่มีบ้านได้พักอาศัย ที่ทั้งหมด 1,684 ครัวเรือน อีกโซนหนึ่งได้แก่โซนบ้านหนองฮ่อ แต่เดิมกองทัพบกได้จัดสรรพื้นที่ให้เป็นสวัสดิการของทหารในสังกัด จึงทำให้ราษฎรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการทหารบำนาญ ต่อมาได้โอนพื้นที่ดังกล่าวให้กรมธนารักษ์ดูแลจนถึงปัจจุบัน


คำขวัญ

จำนวนครัวเรือน : 1889 ครัวเรือน
ชาย : 401 คน (53.32%)
หญิง : 351 คน (46.68%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
0 0 0 0

ประวัติหมู่บ้าน

ชุมชนช่างเคี่ยน เป็นชุมชนเก่าแก่ หากย้อนไปถึงในช่วงสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นมา ด้วยตำนานเรื่องเล่าว่าช้างได้มาเวียนอยู่บริเวณนี้จึงเรียกว่า ช้างเวียนการเวียนรอบ มีอีกคำหนึ่งในภาษาล้านนาคือคำว่า เคียน เช่นผ้าเคียนหัว ซึ่งคือผ้าพันหัวหรือผ้าโพกศีรษะ ช้างเวียนจึงผันเป็นช้างเคียน และกลายมาเป็นช่างเคี่ยนในปัจจุบัน

            แต่คำว่าช่างเคี่ยน ยังกลับกลายมีความหมายถึงช่างในล้านนา เมื่อกล่าวถึงชุมชนช่าง มักจะอ้างว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนช่างกลึง โดยคำว่าเคี่ยน คือว่ากลึงในภาษาไทย เช่นเดียวกับชื่อชุมชนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าช่างหลายๆ ชุมชน เช่น ช่างแต้ม ช่างฆ้อง ช่างคำ ช่างกระดาษ เป็นต้น แต่ปรากฏว่าในชุมชนแห่งนี้ไม่ปรากฏการมีถึงช่างเคี่ยนเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าในสมัยก่อนจะมีโรงงานแกะสลักไม้ ของนายวิเชียร พิมพ์ประเสริฐ ที่ชาวบ้านช่างเคี่ยนเข้ามาเรียนรู้และทำงานด้วยเท่านั้นเอง

            


ที่ตั้งอาณาเขต

บ้านช่างเคี่ยนหมู่ที่ 1 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

        ชุมชนช่างเคี่ยนนั้น แต่เดิมจะอยู่บริเวณใกล้กับวัดช่างเคี่ยน และบริเวณห้าแยกช่างเคี่ยน และขยายไปทางทิศเหนือ เลยป่าช้าไปเรียกว่า บ้านหัวโต้งหรือบ้านหัวทุ่ง เลยนั้นไปจะเป็นที่ของทหาร 

        - ทิศเหนือ             ติดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

        - ทิศใต้                  ติดตำบลสุเทพ

        - ทิศตะวันออก     ติดเทศบาลนครเชียงใหม่

        - ทิศตะวันตก        ติดตำบลสุเทพ   การเดินทาง

การเดินทางสะดวกรวดเร็ว สามารถเดินทางเข้าหมู่บ้านด้วยถนนหลายสาย ได้แก่

ถนนคันคลองชลประทานตั้งแต่แยกโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ผ่านสี่แยกหนองฮ่อผ่านไปทางสถานนีตำรวจภูธรช้างเผือก,ถนนแขวงการทาง เชียงใหม่ ตั้งแต่สี่แยกหนองฮ่อผ่านทางด้านข้างศูนย์ประชุมและจำหน่ายสินค้าแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สิ้นสุดหน้าที่ที่การองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีสายย่อยๆ ในพื้นที่อีกหลายสาย

            นอกจากนี้ยังมีการเดินทางโดยรถโดยสารต่างๆในพื้นที่ เช่น รถเมล์หรือรถมินิบัสของเทศบาลฯ สีขาวสาย B2 ที่เดินทางจาก อาเขต-สวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งจะผ่านบริเวณสี่แยกเชียงใหม่ภูคำ ใกล้กับตลาดช่างเคี่ยน หรือรถบัสของภาคเอกชนที่เดินทางจากหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่-เมญ่า-อาเขต


ลักษณะภูมิประเทศ

มีสภาพอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปีมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12.5 – 39.0 º c แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ

  • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 13.8 – 38.0 º c
  • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม อุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 20.6 – 35.7 º c
  • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 8.5 – 21.5 º c

สภาพทั่วไปของพื้นที่

            สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ลาดเฉียงจากเชิงดอกสุเทพทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่ตัวเมือง มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 320 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยพื้นที่ทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม (เขตราชพัสดุ) ซึ่งกองทัพบกใช้ประโยชน์ และบางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย  อยู่ติดกับภูเขาหนึ่งลูก ได้แก่ดอยสุเทพ  ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลำห้วยต่าง ๆ ในตัวจังหวัดเชียงใหม่สภาพภูมิอากาศ

        จำนวนประชากรมีจำนวนมาก พื้นที่ค่อนข้างแออัด เนื่องจากประชากรหลักส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง แต่ปัจจุบันนี้มีประชากรแฝงเข้ามาเยอะกว่าประชากรจริงเนื่องจากในชุมชนมีสถานศึกษาและได้มีคนเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก