ข้อมูลทั่วไป


         


คำขวัญ

จำนวนครัวเรือน : 116 ครัวเรือน
ชาย : 250 คน (51.55%)
หญิง : 235 คน (48.45%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
0 0 0 0

ประวัติหมู่บ้าน

     หมู่บ้านคลองปู ก่อตั้งประมาณ 60 ปีก่อน ก่อนที่จะมีชุมชนเกิดขึ้นมา พื้นที่เดิมของหมู่บ้านคลองปูเคยเป็นพื้นที่ป่าสงวน ต่อมาได้มีราษฏรอพยพมาจากอำเภอสวรรคโลก ราษฏรเข้ามาถางป่าเพื่อทำไร่ ทำนา อยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กับคลองแห่งหนึ่ง ซึ่งจุดเด่นของคลองนั้นคือมีต้นปูขึ้นบนคันคลองเป็นจำนวนมาก หรืออีกนัยหนึ่งคือ คลองคงมีปูอาศัยเป็นจำนวนมาก ประกอบกับราษฏรเริ่มมาจับจองที่ดินทำกินบริเวณนี้เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้เกิดเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ๆ ขึ้นมา ซึ่งแต่เดิมหมู่บ้านคลองปูนั้นยังอยู่ในการปกครองของหมู่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ต่อมามีการแบ่งแยกเขตขึ้นมาใหม่ คือ ตำบลคลองยาง ซึ่งแยกมาจากตำบลในเมือง หมู่บ้านคลองปูจึงเป็นหมู่บ้านในตำบลคลองยางมาจนถึงปัจจุบัน     


ที่ตั้งอาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขต

                หมู่บ้านคลองปูมีพื้นที่รวมทั้งหมด 3,560 ไร่ อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                            ทิศเหนือ            มีเขตติดต่อกับหมู่ 2 และหมู่ 11 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก

                            ทิศใต้                มีเขตติดต่อกับ หมู่ 7 และหมู่ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร

                            ทิศตะวันออก      มีเขตติดต่อกับ หมู่ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

                            ทิศตะวันตก        มีเขตติดต่อกับหมู่ และ หมู่ 11 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก


การเดินทาง

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพทั่วไปของพื้นที่

สภาพภูมิอากาศ

        พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ไม่มีแม่น้ำไหลผ่านมีลำคลองธรรมชาติส่งน้ำมาจากแม่น้ำยมปล่อยมาทางคลองหกบาทเชื่อมต่อมาตามลำคลองธรรมชาติถึงหมู่บ้านคลองปู มีหนองปักกระทุ่มหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า บึงปักกะทุ่ม หมู่บ้านคลองปู มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกตามฤดูกาล แต่จะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ประมาณเดือน พฤศจิกายน - เมษายน