ข้อมูลทั่วไป

หมู่บ้านห้วยกานมีสถานที่สำคัญ ดังนี้

๑.      วัดห้วยกาน ปัจจุบันมีพระสงฆ์ ๔ รูป เณร ๒ รูป เด็กวัด ๑ คน

ล่าม ๑ คน และคณะกรรมการวัด                                                                      ๑ แห่ง

๒.      สำนักปฏิบัติธรรมตาลคู่ ปัจจุบันมีพระสงฆ์ ๓ รูป เณร - รูป เด็กวัด ๑ คน

ล่าม ๑ คน และคณะกรรมการวัด                                                                      ๑ แห่ง

๓.      โรงเรียนบ้านห้วยกาน สปอ.บ้านโฮ่ง มีครู ๙ คน มีนักเรียน ๑๒๘ คน ภารโรง – คน

ปัจจุบันมีครู ๑๑ คน แบ่งเป็นข้าราชการครู ๙ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน

มีนักเรียน ๑๒๗ คน แบ่งเป็นชาย ๖๖ คน และหญิง ๖๑ คน                                               ๑ แห่ง

๔.      โรงเรียนมัธยมศึกษา สศจ.ลำพูน ปัจจุบันมีครู ๑๔๕ คน มีนักเรียน ๑,๕๔๙ คน

นักการ ๑๒ คน                                                                                             ๑ แห่ง

๕.      ศูนย์อบรมข้าราชการกรมการปกครองภาคเหนือ

ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยการปกครองภาคเหนือ                                                           ๑ แห่ง

๖.      ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโฮ่ง                                                                         ๑ แห่ง

๗.      ธนาคารออมสิน สาขาบ้านโฮ่ง                                                                          ๑ แห่ง

๘.      ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) สาขาบ้านโฮ่ง                                                         ๑ แห่ง

๙.      ตลาดไชยวานิช                                                                                            ๑ แห่ง

๑๐.  ร้านทอง                                                                                                     ๒ แห่ง

๑๑.  ตู้ยามจราจร                                                                                                ๑ แห่ง

๑๒.  หน่วยบำรุงรักษาป่า ลพ.๒ บ้านโฮ่ง                                                                    ๑ แห่ง

๑๓.  ห้องสมุดประชาชน                                                                                        ๑ แห่ง

๑๔.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                                                                             ๑ แห่ง

๑๕.  ตลาดโลตัส                                                                                                ๑ แห่ง

๑๖.  แหล่งเงินกู้ต่างๆ                                                                                       ๑๐ แห่ง

๑๗.  ร้านค้าต่างๆ                                                                                            ๑๐ แห่ง

สิ่งแวดล้อมของชุมชน

ถนนในหมู่บ้านสายหลัก   เป็นถนนลาดยาง, คอนกรีต, ลูกรัง และดิน

แหล่งน้ำธรรมชาติ         มีแม่น้ำลี้, ลำห้วยกานหลวง, อ่างเก็บน้ำผาลาด

แหล่งน้ำประปา           ทั้งหมดมี ๗ จุด และบ่อน้ำบาดานสาธารณะ

สถานที่ราชการ            มีวัด, โรงเรียน, ป้อมตำรวจ, ศูนย์เด็กเล็ก, หอกระจายข่าว. ศาลาหมู่บ้าน,   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน,

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน        ๑๖๑/๑ บ้านห้วยกาน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


คำขวัญ

จำนวนครัวเรือน : 970 ครัวเรือน
ชาย : 873 คน (46.94%)
หญิง : 987 คน (53.06%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
0 0 0 13

ประวัติหมู่บ้าน

ประวัติหมู่บ้าน

ประวัติของหมูบานหวยกานตามที่ไดรับการเลาสืบตอกันมา แตกอนการดํารงชีวิตของผูคนจะมีการปลูกขาว ปลูกพืช เลี้ยงสัตว การทอผาไวใชเอง หาพืชสมุนไพรและหาของกินในปา รวมทั้งการนําสัตวเลี้ยงเชน วัว ควาย ออกมาเลี้ยงไปเรื่อยๆ จนพบที่อุดมสมบูรณเหมาะที่จะทําการเกษตร ก็จะพากันอพยพมาอยูเปนการยายถิ่นของแตละครอบครัว เชนเดียวกันกับนายเห็ดหยางและเพื่อนอีก ๗ ครอบครัวที่อพยพมาอยูบริเวณที่เปนตนขี้เหล็กและตนไมเหวของหมูบานหวยกาน ตอมาก็มีผูติดตามมาอยูรวมอีก ๑๕ ครอบครัวเมื่อมีคนมาอยูรวมกันมากจึงไดสรางอารามขึ้นตรงกลางทุงนาดานทิศใตของวัดในปจจุบันนี้ ใหชื่อวาอารามเวฬุวนรามเมื่อป พ.ศ.๒๔๐๐ ตอมามีน้ำาจากลําหวยกานนอย ไดไหลมาทวมบอยๆ จึงไดยายขึ้นมาสราง ณ ปาไผ ซึ่งเปนสถานที่สรางวัดในปจจุบันนี้ และมีครูบาอุตมะเปนเจาอาวาสรูปแรกของวัดหวยกาน               ป พ.ศ. ๒๔๑๒ สวนการกอสรางเสนาสนะสถานครั้งแรก คือ หอไตร(หอธรรม) ไดสรางป พ.ศ.๒๔๕๔ ในสมัยพระอธิการคําตา เปนเจาอาวาส สวนพระธาตุและวิหารเริ่มสรางสมัยครูบายศ ทนนทโย เปนเจาอาวาส   เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยขออนุญาตสรางจากพระสังฆาธิการแขวงปากบอง (อําเภอปาซางปจจุบัน) และได     นิมนตครูบาเจาศรีวิชัยมาเปนประธานในการกอสราง ครูบาไดวางขนาดความกวางของวิหารเทาปจจุบัน ความยาวเทากับเชิงบันไดนาคปจจุบันนี้ เพราะทานไดทํานายไววาตอไปหมูบานหวยกานจะเปนหมูบานใหญ มีผูคนอพยพมาอยูกันมากมาย แตการกอสรางครั้งนั้นมีผูคัดคาน จึงไดยนความยาวเขามาเทาที่เห็นในปจจุบันแตยังคงลวดลายปูนปน หนาบันหนา-หลัง และดานขางยังคงเปนศิลปะสมัยของครูบาเจาศรีวิชัยอยู่ที่ตั้งอาณาเขต

หมู่บ้านห้วยกาน เป็นหมู่บ้านที่ 1 ของตำบลบ้านโฮ่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง   จังหวัดลำพูน เป็นที่ราบตั้งอยู่ระหว่างกม.ที่ ๑๐๙ ถึงกม.ที่ ๑๑๒ ระยะทางยางประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร บ้านเรือนตั้งอยู่ ๒ ข้างทางกระจายบนสองฟากถนน บนทางหลวงถนนสายลี้-ลำพูน อยู่ห่างจากตัวเมืองลำพูน ๔๐ กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ๕ กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ        ทิศเหนือ          บ้านโฮ่งหลวง

                                      ทิศใต้              บ้านเกาะทุ่งม่าน

                                  ทิศตะวันออก     บ้านห้วยน้ำดิบ

                                  ทิศตะวันตก       บ้านป่าป๋วย


การเดินทาง

อยู่ห่างจากตัวเมืองลำพูน ๔๐ กิโลเมตร เดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงถนนสายลี้-ลำพูน


ลักษณะภูมิประเทศ

ฤดูร้อนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิ 28 - 35 c
ฤดูฝนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม อุณหภูมิ 25 - 30 c
ฤดูหนาวช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิ 17-25 c


สภาพทั่วไปของพื้นที่

เป็นบ้านเรือนตั้งอยู่สองข้างทางกระจายบนสองฟากถนน บนทางหลวงถนนสายลี้-ลำพูน


สภาพภูมิอากาศ

มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒,๔๐๐ เป็นที่ราบตั้งอยู่ระหว่างกม.ที่ ๑๐๙ ถึงกม.ที่ ๑๑๒