ข้อมูลทั่วไป

        เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2479 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มีตราประจำเทศบาลเป็นรูป  พระธาตุหริภุญชัย ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ในเขตเมืองประวัติศาสตร์โบราณเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด      ภาคเหนือ เดิมชื่อเมืองหริญภุญไชย มีความรุ่งเรืองมาแต่อดีต อายุประมาณ 1,339 ปี และยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณไว้มากที่สุดคำขวัญ

-


จำนวนครัวเรือน : 870 ครัวเรือน
ชาย : 781 คน (43.88%)
หญิง : 999 คน (56.12%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
268 457 818 237

ประวัติหมู่บ้าน

        หมู่บ้านสันดอนรอม เป็นหมู่บ้านบริเวณชานเมืองของลำพูน ในอดีตมีการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อก่อตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้นมา คำว่า "สันดอน" แปลว่า เนิน หรือดิน,กรวดทรายซึ่งน้ำพัดเอามารวมกันปรากฏเป็นนูนยาวอยู่ใต้น้ำ ส่วนคำว่า "รอม" เพี้ยนมาจากคำว่า รวม และ ฮอม ซึ่งคำว่า ฮอม เป็นภาษาเหนือ ที่แปลว่า รวม นั่นเอง ดังนั้นคำว่า "สันดอนรอม" จึงหมายความว่า เป็นพื้นที่เนินที่รวมตัวกัน ปัจจุบันคนในพื้นที่จริงๆมีน้อย ส่วนมากเป็นคนต่างพื้นที่ที่เข้ามาอยู่ในชุมชน ทั้งนักเรียน นักศึกษา และข้าราชการ

        ในชุมชนมีหอพักสำหรับนักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนในตัวเมืองลำพูนและบุคคลต่างพื้นที่ที่มาประกอบอาชีพในตัวเมืองลำพูน เนื่องจากชุมชนอยู่ติดกับวิทยาลัยเทคนิคลำพูนและโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน


ที่ตั้งอาณาเขต

พื้นที่

พื้นที่ของเทศบาลตั้งอยู่บนที่ราบทางด้านตะวันตกของแม่น้ำกวง มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง
ทิศใต้ ติดกับตำบลต้นธง อำเภอเมือง
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลต้นธง และตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง


การเดินทาง

            สามารถใช้เส้นทาง ถนนหมายเลข 106 แล้วเลี้ยวเข้าซอยตรงข้ามโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ก็จะเข้าสู่ชุมชนสันดอนรอม ซึ่งมีอาคารอเนกประสงค์สันดอนรอม และ วัดสันดอนรอม เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ 

เป็นพื้นที่ราบแอ่ง เชียงใหม่ - ลำพูน หรือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง มีระดับความสูง 290.29 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปานกลาง


สภาพทั่วไปของพื้นที่

            เป็นชุมชนเมือง มีถนนภายในชุมชนที่กว้างสะดวก สบาย มีร้านค้า สถานศึกษา วัด และอาคารอเนกประสงค์สำหรับคนในชุมชนสภาพภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศ

        ชุมชนสันดอนรอม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนตั้งอยู่ในภาคเหนือ ซึ่งตามตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทาง เขตอากาศอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว แต่เนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปใน แผ่นดินห่างไกลจากทะเล จึงมีฤดูแล้ง ที่ยาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดในฤดูร้อน จังหวัดลำพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3 ช่วงฤดู คือช่วงเดือนมีนาคม กับเมษายนมีอากาศร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝน และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นเป็นฤดูหนาว ซึ่งฤดูหนาวและฤดูร้อนนั้น เป็นช่วงฤดูแล้ง ที่มีระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 6 เดือน ในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไม่ร้อนเท่ากับ ในฤดูร้อน และไม่หนาวเย็นเท่า ฤดูหนาว คือมีอุณหภูมิปานกลางอยู่ระหว่างสองฤดูดังกล่าว

จังหวัด

อุณหภูมิต่ำสุด

อุณหภูมิสูงสุด

อุณหภูมิเฉลี่ย

2559

2560

2561

2559

2560

2561

2559

2560

2561

ลำพูน

9.2

13.3

14.2

44.0

39.5

38.0

27.2

27.5

26.8

ปริมาณน้ำฝนรายเดือนของจังหวัดลำพูน  พ.ศ. 2559 – 2561

จังหวัด

พ.ศ.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ลำพูน

2559

44.8

0.1

5.9

9.2

153.1

277.2

222.8

164.5

268.7

136.0

24.6

6.5

1,313.4

2560

62.2

0.0

48.2

98.1

121.9

68.2

120.3

201.8

176.6

105.6

67.3

5.9

1,076.1

2561

2.5

2.0

5.2

41.1

162.3

135.8

111.9

140.3

190.2

121.1

64.4

3.9

980.7

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

รวบรวมโดย : รายงานข้อมูลสถิติ 2561  กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก และความชื้นสัมพัทธ์รายปีของจังหวัดลำพูน  พ.ศ. 2559 – 2561

จังหวัด

2559

2560

2561

ปริมาณ

ฝนตก

(มม.)

จำนวน

วันที่ฝนตก

(วัน)

ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย

(%)

ปริมาณ

ฝนตก

(มม.)

จำนวน

วันที่ฝนตก

(วัน)

ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย

(%)

ปริมาณ

ฝนตก

(มม.)

จำนวนวันที่ฝนตก

(วัน)

ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย

(%)

ลำพูน

1,313.4

119

72.00

1,076.1

101

69.90

980.7

108

72.00

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

รวบรวมโดย : รายงานข้อมูลสถิติ 2561  กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดลำพูน  พ.ศ. 2559 – 2561

จังหวัด

พ.ศ.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ลำพูน

 

2559

0.7

1.3

1.2

1.6

1.6

1.9

1.5

1.6

1.3

1.0

1.0

1.0

2560

0.9

1.4

1.4

1.3

1.2

2.2

1.8

1.6

1.2

1.0

1.1

1.1

2561

0.9

1.1

1.4

1.5

1.3

1.0

1.1

1.2

1.2

0.8

1.0

1.1

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

รวบรวมโดย : รายงานข้อมูลสถิติ 2561  กรมอุตุนิยมวิทยา