ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน

 

๒.๑)  ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

 ๒.๑.๑ ชื่อหน่วยงาน กลุ่มฮักน้ำจาง

 ๒.๑.๒ ประเภท กลุ่มเกษตรกร

 ๒.๑.๓ ที่ตั้งหน่วยงาน บ้านนากว้าวกิ่วหมู่ 4 ตำบล บ้านกิ่ว อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง

๒.๒) ประวัติองค์กร

          กลุ่มฮักน้ำจางเกิดขึ้น เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ 2551 เริ่มจากคุณรุ่งสุรีย์ ชัยศร ได้ชักชวนเกษตรกรบ้านนากว้าวกิ่ว ม.ถิ่น4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จำนวนหนึ่งไปศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ การใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งการปลูกและแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนสารเคมีทางการ เมื่อไปศึกษาดูงานแล้วกลุ่มเกษตรกรได้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและครอบครัว และเริ่มปลูกพืชผักอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อลดสารเคมีตกค้างในพืชผักและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และได้ขยายจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 5 ครอบครัวในระยะเริ่มต้น เป็น 80 ครอบครัวในปัจจุบัน

๒.๓.) ภารกิจ/วัตถุประสงค์ของกลุ่มโดยย่อ

 ๒.๓.๑เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยการปลูกพืชผักอินทรีย์ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 3.2.1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคเกษตร เช่น จักรยานปั้มน้ำ ก๊าซชีวภาพ ปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

 3. ส่งเสริมตลาดสีเขียวเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคพืชผักอินทรีย์ปลอดสารเคมี

 3.4 ส่งเสริมลดรายใจเพิ่มรายได้และการออมในครัวเรือน

 3.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร

 3.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศิลปะวัฒนาวิถีชีวิตท้องถิ่น

2.4.) ผลงานสำคัญที่ผ่านมา

 4.1 ชักชวนเกษตรกร 5 ครัวเรือนลดละเลิกสารเคมีทางการเกษตร หันปลูกพืชผักอินทรีย์ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 80 ครัวเรือน

 4.2 มีการใช้พลังงานทดแทนในการเกษตร เช่น จักรยานปั้มน้ำ/ปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์/ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้แสงสว่างในอาคารจองกลุ่มฮักน้ำจาง

 4.3 ผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน ลดการซื้อแก๊สหุงต้มจากตลาด

 4.4 ตลาดสีเขียวเมื่อมีผลผลิตพืชผักอินทรีย์ สมาชิกได้นำพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล และญาติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่ทะ ส่งตะกร้าพืชผักอินทรีย์ถึงบ้านผู้บริโภค โรงพยาบาลศูนย์ลำปางสั่งพืชผักอินทรีย์ไปประกอยอาหารให้ผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาล นอกจากนั้นยังได้นำพืชผักอินทรีย์ไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในจุดต่างๆ เช่น ศาลากลางจังหวัดลำปางขายทุกวัน/farmer market หน้าธกส.ขายวันจันทร์และศุกร์/หน้าเสรีสรรพสินค้า ขายวันอังคารและวันพุธ/ตลาดประชารัฐ ห้างบิ๊กซี ขายทุกวัน/หน้าธกส.แม่ทะ ขายทุกวันพุธ/ส่งผักTOPS              ซุปเปอร์มาเก็ต ทุกเช้าวันอาทิตย์ ตลาดเกษตรกร ตลาดสีเขียว ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีสุขภาพกาย ใจ ละชีวิตความเป็นอยู่ดี

 4.4.1 การบริหารจัดการ

ในการปลูกและจำหน่ายพืชผักอินทรีย์ กลุ่มมีกฎระเบียบและข้อตกลงร่วมกันว่า พืชผักที่จะนำมาจำหน่ายจะต้องเป็นของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มฮักน้ำจางที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่สารเคมีและต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยรับรองมาตรฐาน ห้ามซื้อผักจากที่อื่นมาจำหน่าย หรือหากนำพืชผักของญาติหรือเพื่อนบ้านมาจำหน่าย แปลงที่ปลูกพืชผักนั้นต้องปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีและผ่านการรับรองมาตรเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับผิดชอบตือผู้บริโภคที่ให้ความไว้วางใจบริโภคพืชผักชองสมาชิกในกลุ่ม

 4.4.2 หลักการตลาด ยึดหลักผู้ผลิตพบผู้บริโภค

ในการจำหน่ายพืชผักอินทรีย์ ทางกลุ่มฮักน้ำจางยึดหลักการผู้ผลิตพบผู้บริโภค ดังนั้นเกษตรกรจะต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจำหน่ายพืชผักด้วยตนเองเพื่อตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางที่จะกดราคา เอาเปรียบเกษตรกรและยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรและผู้บริโภคได้พบปะพูดคุยกัน ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงกระบวนการปลูกพืชผักอินทรีย์ที่ไม่ช้ารเคมีและเกษตรกรได้รัยรู้ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

 4.4.3 การรวบรวมผลผลิต ก่อนออกสู่ตลาด

ทุกเช้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา -8 โมงเช้า สมาชิกจะนำผักมารวมกันที่ศาลารวบรวมผลผลิต ซึ่งปัจจุบันใกล้ผุพัง จึงเปลี่ยนมาใช้สถานที่โรงเรียนซึ่งจะมีตัวแทนสมาชิกที่ผลัดเปลี่ยนกันไปขายรอรับผักอยู่ศาลาเมื่อมาถึงสมาชิกจะจดรายการและจำนวน พืชผักที่นำมาในวันนั้น ใส่สมุดประจำตัวของตนแล้วมอบให้แก่ตัวแทน เมื่อสมาชิกจดรายการเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนจะจัดผักใส่ในกล่องพลาสติกที่วางไว้หลังรถ เมื่อสมาชิกมาส่งผักครบแล้ว ตัวแทนสมาชิกจะนำผักไปขายตามจุดต่างๆ

 4.4.4 การตรวจสอบย้อนกลับ

สมาชิกแต่ละรายจะมีสัญลักษณ์ประจำมัดผักของตน เช่น ป้าแก้วใช้ใบโกศลเสียบไว้ที่มัดผักเพื่อการตรวจสอย้อนกลับ หากผู้บริโภคซื้อผักที่มีใบโกศลไป แล้วพบว่าผักเน่าเร็วผิดปกติหรือมีผักแก่ปนไป ตัวแทนสมาชิกก็นำไปแจ้งให้แก่สมาชิกเจ้าของผักมัดนั้นให้แก่ไขปรับปรุง นอกจากนั้นเมื่อมีผักเหลือขายไม่หมดก็จะคืนผักมัดนั้นให้แก่เจ้าของผักนั้นๆ

 4.4.5 การออมทรัพย์

เมื่อจำหน่ายผักรายได้มอบให้แก่เจ้าของผัก80%อีก20%หักเข้ากองกลาง (ขายผัก 10 หักเข้ากองกลาง 2บาท) เพื่อนำมาจ่ายค่าน้ำมันรถขนผัก/จ่ายเป็นค่าแรงให้แก่ตัวแทนสมาชิกที่ไปขายผัก/และนำรายได้ส่วนหนึ่งเข้าบัญชีกองกลาง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มต่อไปและทุกวันที่ 16 ของเดือนสมาชิกจะนำเงินมาออมส่วนบุคคล

 4.4.6 การสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่

มีความพยายามตั้งกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ชื่อว่า กลุ่มHug Green”มีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กๆนักเรียนประถมและมัธยมในนาม กลุ่มฮักน้ำจางจูเนียร์แต่ทั้งสองกลุ่มยังเป็นช่วงเริ่มต้นยังต้องได้รับการสนับสนุนต่อเนื่อง

5.)รางวัลและความภาคภูมิใจ

     5.1. กลุ่มฮักน้ำจาง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด และได้รับรางวัลที่ 4 ระดับภาค

            จากการประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเข้าประกวดโดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแม่ทะ

     5.2. กลุ่มฮักน้ำจาง ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดและได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขัน

            วิสาหกิจชุมชน ระดับเขตภาคเหนือ  ส่งเข้าประกวดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ

     5.3. คุณรุ่งสุรีย์ ชัยศร แกนนำกลุ่มฮักน้ำจาง เป็น 1 ใน 2 คนของ จ.ลำปาง ที่ได้รับการคัดเลือกจากชมรม

           คนรักในหลวง ให้เป็นผู้นำแห่งยุคสมัย

6.) ข้อมูลโครงการ

      6.1.ชื่อโครงการอุทยานเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการประชารัฐ

      6.2.หลักการและเหตุผล

          “เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) คือ ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุน ต่อระบบนิเวศ วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ           หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปร     พันธุกรรม (Genetic Modification) หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการจัดการกับ        ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์

              และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน”        

 

       วิถีเกษตรอินทรีย์คือการเชื่อมโยงชีวิตกับสิ่งแวดล้อมการผลิตการบริโภคที่คำนึงถึงชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่คน สัตว์  และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล   การทำเกษตรโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม   โดยปราศจากการใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์  รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน   เพื่อคงอยู่สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมวิถีชีวิต   ที่มีความสมดุลย์ เพื่อประโยชน์ต่อกันระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ทั้งยังเป็นการนำแนวคิดและภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้และพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ให้มากที่สุดรวมถึงการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีแนวคิดและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม  ประเพณี จากวิถีการเกษตรอินทรีย์  เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยพร้อมกันกับการพัฒนาแนวคิดและการ   กลับมาเป็นเกษตรกรที่  ใส่ใจในคุณภาพของชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความรู้  ทักษะในการทำเกษตรอินทรีย์  เพื่อให้เกษตรอินทรีย์เป็นพื้นฐานของอาชีพ  เพื่อต่อยอดให้เกิดการทำกิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรวมไปถึงสังคม วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป

     


คำขวัญ

"ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระไม้แก่นจันทร์ สินแร่สำคัญถ่านหินดินขาว  อาชีพยืนยาวไม้แกะสลัก แหล่งประจักษ์ธรรมถ้ำพระสบาย"


จำนวนครัวเรือน : 1165 ครัวเรือน
ชาย : 0 คน (nan%)
หญิง : 0 คน (nan%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
0 0 36 45

ประวัติหมู่บ้าน

        ตำบลบ้านกิ่ว เดิมชื่อตำบลกิ่วแก้วทาสะเปาคำ ชื่อนี้ได้มีการเรียกกันมานานหลายช่วงคน ต่อมามีการปกครองได้มีผู้นำตำบลมาเป็นขุนกิ่วคาม ซึ่งเป็นตำแหน่งกำนันสมัยนั้น ขุนกิ่วคาม จึงเปลี่ยนตำบลกิ่วแก้วทาสะเปาคำ มาเป็นตำบลบ้านกิ่วจนถึงปัจจุบันนี้
ที่ตั้งอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลป่าตันนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาครัว อ.แม่ทะจ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลป่าตันนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ตำบลแบ่งเขตการปกครองเป็น  หมู่บ้าน

ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านกิ่วหลวง , หมู่2 บ้านนาต๋ม , หมู่3 บ้านแม่อิบ , หมู่4 บ้านนากว้าวกิ่ว , หมู่5 บ้านกิ่วฮ่อง , หมู่6 บ้านหัวทุ่ง , หมู่7 บ้านท่ากลาง-ท่าใต้ , หมู่8 บ้านท่าเหนือ , หมู่9 บ้านเหล่า


การเดินทาง

ใช้เส้นทางทั้งหมด 4 เส้นทางคือ ถนนรพช.ลป หมายเลข 1106 (นาคต-บ้านกิ่ว) หมายเลข 4095 (ปง-ท่ากลาง) หมายเลข 3093 (นาครัว-บ้านบอม) หมายเลข 4006 (นากว้าว-แม่ไทย)

ระยะทางห่างจากตัวเมืองลำปาง 27 กิโลเมตร มีท่ารถที่ ถ.ทิพวรรณ สี่แยกศรีชุม


ลักษณะภูมิประเทศ

อยู่ในลักษณะภูมิประเทศในเขตร้อนชื้น มีสามฤดู ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน 


สภาพทั่วไปของพื้นที่

            เป็นที่ราบสูง มีภูเขล้อมรอบ มีที่ราบลุ่มเพียงเล็กน้อยและคลื่นลอนตื้นลึกสลับกับภูเขา มีแม่น้ำลำธารไหลผ่านหลายสาย  ได้แก่ แม่น้ำจาง ห้วยแม่พวก ห้วยแม่ทะ โดยเฉพาะต้นน้ำจาง ต้นกำเนิดในเทือกเขาอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ไหลผ่านพื้นที่เขตำบลหัวเสือ ตำบลดอนไฟ ตำบลวังเงิน


สภาพภูมิอากาศ