ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านสา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแจ้ห่ม ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแป้นเหนือ บ้านสบหก บ้านสาแพะ บ้านสา บ้านสามัคคี บ้านแป้นใต้ และบ้านสาแพะเหนือ

พื้นที่

ตำบลบ้านสา มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาล้อมรอบ ชุมชนที่อยู่อาศัยมีที่ราบลุ่มเป็นบางส่วน มีแม่น้ำวังไหลผ่านทุกหมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วิเชตนคร และ ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.นิคมพัฒนา, ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านขอ และ ต.ทุ่งกว้าง อ.เมืองข้าม และ ต.บ้านค้า อ.เมือง จ.ลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน (สวนผักกาดเขียวปลี)
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,433 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,194 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.50 ของจำนวนหลังคาเรือนแ

การเดินทาง

จากตัวเมืองลำปางเข้าสู่อำเภอแจ้ห่มถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1035 (สายลำปาง-แจ้ห่ม) เป็นเส้นทางหลักระยะทาง 44 กม. นอกจากนี้ยังมีถนนของกรมโยธาธิการจังหวัดลำปาง เชื่อมระหว่างบ้านสบหก หมู่ 2 ตำบลบ้านสา-บ้านทุ่งอุดม ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน และระหว่างบ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 6 บ้านสาแพะ หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลแจ้ห่ม

ผลิตภัณฑ์

ปลาส้มและขนมดอกจอกปลาคำขวัญ

จำนวนครัวเรือน : 1666 ครัวเรือน
ชาย : 0 คน (nan%)
หญิง : 0 คน (nan%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
0 706 3496 861

ประวัติหมู่บ้าน

            เดิมตำบลบ้านสาอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำวัง ปัจจุบันได้ย้ายมาตั้งถิ่นอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำวังและบริเวณเหนือเขื่อนกิ่วลม เรียกว่าบ้านหนองบัว บ้านรองขี้หนู ในสมัยขุนสาสิทธิกิจ เป็นกำนันตำบลบ้านสา (พ.ศ. 2458 - 2487) ได้เล็งเห็นว่าราษฎรเริ่มทยอยทำมากินบนที่ราบแคบๆ เชิงเขาดอยลา ดังนั้นในปี พ.ศ. 2481 จึงได้จัดที่ราบนี้เป็นแปลงๆ และทำถนนให้ราษฎร โดยแบ่งที่ดินให้ราษฎรทำให้ราษฎรได้รับความสะดวกไม่มีการแบ่งแยกกันขึ้น และราษฎรเริ่มทยอยมาปลูกบ้านเรือนเป็นการถาวรในปี พ.ศ. 2503 เหตุที่ตั้งชื่อตำบลบ้านสา เพราะพื้นที่สร้างตำบลบ้านสามีต้นสาขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงสันนิษฐานว่ามาจากต้นสา


ที่ตั้งอาณาเขต

พื้นที่

ตำบลบ้านสา มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาล้อมรอบ ชุมชนที่อยู่อาศัยมีที่ราบลุ่มเป็นบางส่วน มีแม่น้ำวังไหลผ่านทุกหมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วิเชตนคร และ ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.นิคมพัฒนา, ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านขอ และ ต.ทุ่งกว้าง อ.เมืองข้าม และ ต.บ้านค้า อ.เมือง จ.ลำปาง


การเดินทาง

             สู     1035 (  - )    52  ทีารอ าเ  10  นีงมร  มูที่ 2     ทุ    ระหว่างบ้านแป้นใต้หมู่ที่ 6 - บ้านสาแเหนือหมู่ที่ 7, บ้านฮ่งลี่ หมู่ที่ 5 ต าบลแจ้ห่ม


ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ ไทย มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน

         ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูที่เริ่มลงมือเพาะปลูกพืชเมืองร้อน จะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและไปสิ้น ฤดูในเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม ฝนที่ตกเป็นฝนจาก มรสุมตะวันตก เฉียงใต้ที่พัดมาจากอ่าว เบงกอล กับฝนจากพายุดีเปรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้

         ฤดูหนาว เป็นฤดูของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมและสิ้นสุด ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูหนาวในภาคเหนือมีลักษณะเห็นเด่นชัด กว่าภาคกลาง และภาคใต้ เพราะ อยู่ใกล้แนวเคลื่อนที่ของอากาศหนาวเย็นที่เคลื่อนที่จากเขตความกดอากาศสูงในไซบีเรียและผ่าน ประเทศจีน

         ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์และไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ในเดือน กุมภาพันธ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มอ่อนก าลังลง ท าให้ลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนมีก าลังแรง ขึ้น เป็นผลให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นในภาคเหนือเป็นครั้งคราว ในเดือนมีนาคมและเมษายน อุณหภูมิใน ภาคเหนือขึ้นสูงมาก

สภาพทั่วไปของพื้นที่

        ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาล้อมรอบชุมชนที่อยู่อาศัยมีที่ราบลุ่มเป็นบางส่วน มีแม่น้ าวังไหลผ่านทุกหมู่บ้าน  เทศบาลต าบลบ้านสามีพื้นที่ประมาณ          128.03    ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 80,018 ไร่ แยกเป็น

พื้นที่ป่าสงวน  90.03 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ท าการเกษตร 30 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่อยู่อาศัย 8 ตารางกิโลเมตรสภาพภูมิอากาศ

ลักษณะของดิน

ลักษณะดินของต าบลบ้านสามีลักษณะองค์ประกอบของดินหลายชนิดเช่น ดินร่วนเหมาะแก่การ เพาะปลูก และพื้นที่ประกอบด้วยแหล่งแร่หลายประเภท เช่น ดินขาว หินปูน หินดินดาน ถ่านหิน


โดยเฉพาะหินปูน ได้ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยต าบลบ้านสาได้เป็นที่ตั้งของบริษัทปูนซิเมนต์ (ล าปาง)จ ากัด รวมถึงเป็นแหล่งแร่ดินขาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดล าปาง

ลักษณะของแหล่งน้ า

แม่น้ า 1  สายคือ         แม่น้ าวัง

- ล าห้ว  12  สายดังนี้

หมู่ที่ 1          -ล าห้วยแป้น

หมู่ที่ 2          -ล าห้วยหกและล าห้ยบอน

หมู่ที่ 3          -ล าห้วยแน, ล าห้วยแก้วแลาห้วยคัดเลือด หมู่ที่ 4                -ล าห้วยขี้ลืม

หมู่ที่ 5          - าห้วยหวน าห้วยหลวงและล าห้วยลา

หมู่ที่ 7          -ล าห้วยคัดเลือดและล าห้วยแก้ว

มู่ที่ 8         -ล าห้วยแม่ด า

 ลักษณะของไม้/ป่าไม้

ลักษณะของพื้นที่ป่า ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าไม้ค่อนข้างทึบ มีไม้ที่มีค่าหลายชนิด พันธุ์ไม้ เด่นที่พบส่วนใหญ่ประกอบด้วย สัก แดง ประดู่ แสมสาร กระบก กว้าว เก็ดแดง ติ้ว ซ้อ ปอกระสา ฯลฯ จะ พบไผ่กระจายอยู่ทั่วไป เช่น ไผ่ซางนวล ไผ่ไร่ ไผ่หอบ พืชพื้นล่างและพืชอิงอาศัยที่พบมีกล้วยนวล กระชาย เล็บเหยี่ยว กะลังตังช้าง เครือออน เป็นต้น