ข้อมูลทั่วไป

            ตำบลบ้านเสด็จ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทรายมูล , หมู่ 2 บ้านจำค่า , หมู่ 3 บ้านทรายทอง , หมู่ 4 บ้านปงอ้อม , หมู่ 5 บ้านเสด็จ , หมู่ 6 บ้านห้วยยาง , หมู่ 7 บ้านห้วยยาง , หมู่ 8 บ้านลูเหนือ , หมู่ 9 บ้านลูใต้ , หมู่ 10 บ้านทรายทองพัฒนา , หมู่ 11 บ้านปงชัย , หมู่ 12 บ้านเมาะพัฒนา , หมู่ 13 บ้านทรายมูลพัฒนา , หมู่ 14 ห้วยยางพัฒนา , หมู่ 15 บ้านห้วยหลวงพัฒนา , หมู่ 16 ห้วยเดื่อพัฒนา , หมู่ 17 บ้านปงชัยพัฒนา

ปัจจุบันหมู่บ้านห้วยหลวงพัฒนาตั้งอยู่ในตำบลบ้านเสด็จโดยมีนาย องอาจ พรหมฟัง ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ พ.ศ.2558 - 2563 จนถึงปัจจุบัน


คำขวัญ

อนุรักษ์ สืบทอด ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป


จำนวนครัวเรือน : 92 ครัวเรือน
ชาย : 109 คน (49.77%)
หญิง : 110 คน (50.23%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
15 86 79 39

ประวัติหมู่บ้าน

            บ้านห้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง แยกมาจากบ้านจำค่า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งแต่เดิมบ้านจำค่าเป็นหมู่บ้านจะมีที่พักรถ พักคน สำหรับพ่อค้าที่มาค้าขายจากจังหวัดพะเยา  เชียงราย จึงมีคนต่างถิ่นมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ ต่อมาเมื่อหมู่บ้านมีการขยายตัวประชากรที่มากขึ้นจึงมีการแยกหมู่บ้านเป็นบ้านห้วยหลวงพัฒนา ตามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน และประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 29 เล่ม 123 ตอนพิเศษ 39 ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 เป็นต้นมา


ที่ตั้งอาณาเขต

พื้นที่ 800 ไร่ ลักษณะพื้นที่ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เชิงเขา มีดินร่วนปนทราย มีป่าไม้เบญจพรรณ หมู่บ้านห้วยหลวงพัฒนาห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ไปทางเหนือเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร และมีเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างดังนี้

ทิศเหนือ            18.452604, 99.669017 (ป่าแม่อ่าง)

ทิศใต้                18.384431, 99.645287 (บ้านจำค่าหมู่ 2)

ทิศตะวันออก      18.427417, 99.721693 (สวนป่าแม่เมาะ)

ทิศตะวันตก        18.414264, 99.647593 (หน่วยจัดการป่าไม้แม่จาง)


การเดินทาง

     

  • ข้อมูลทางบก      เดินทางโดนใช้รถเป็นหลัก
  • ประเภทถนน       ถนนราดยาง
  • เส้นทางหลัก      ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพฯ-แม่สาย(เขตแดน)
  • เส้นทางรอง        ถนนในหมู่บ้าน เป็นดินลูกรัง สลับถนนคอนกรีต

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิอากาศ:              ภูมิอากาศแถบร้อนชื้น


สภาพทั่วไปของพื้นที่


   


เป็นที่ราดชันติดเขา ไม่สูงมาก สลับที่ราบลุ่มบางส่วน ติดเขตป่าสงวนและอุทยาน


สภาพภูมิอากาศ


  


สภาพทั่วไปของพื้นที่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีดินร่วมปนทราย มีป่าไม่เบญจพรรณ หมู่บ้านห้วยหลวงพัฒนาห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร