ข้อมูลทั่วไป

    บ้านหนองกรดอยู่เขตเทศบาลตำบลเนินกุ่มตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม เดิมเทศบาลตำบลเนินกุ่มเป็นเขตสุขาภิบาล ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 2508 และต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเนินกุ่ม ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.2542 (เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 มีพื้นที่ 92 ตารางกิโลเมตร)


คำขวัญ

จำนวนครัวเรือน : 224 ครัวเรือน
ชาย : 349 คน (49.57%)
หญิง : 355 คน (50.43%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
0 0 0 0

ประวัติหมู่บ้าน

ชุมชนบ้านหนองกรด  หมู่ที่ 9 ตำบลเนินกุ่ม  มีการจัดตั้งชุมชนและคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน  เมื่อวันที่  30 มกราคม 2546


ที่ตั้งอาณาเขต
สถานที่ตั้งและอาณาเขต
          บ้านหนองกรด หมู่ที่ 9 ตำบลเนินกลุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากตัวอำเภอบางกระทุ่มเพียง 20 กิโลเมตร จำนวนพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด 5,987.50 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
          ทิศเหนือ         ติดต่อกับชุมชนบ้านใหม่ไพรมณี หมู่ที่ 11 ต.เนินกุ่ม
          ทิศใต้             ติดต่อกับบ้านท่าพิกุล  ตำบลสากเหล็ก
          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับบ้านหนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร
          ทิศตะวันตก     ติดต่อกับชุมชนบ้านดงหมี  หมู่ที่ 8 ตำบลเนินกุ่ม  

การเดินทาง
การเดินทาง
หมู่บ้านหนองกรดสามารถเข้าได้จากเส้นทางหลวงหมายเลข 11 สาย วังทอง- สากเหล็ก ระยะทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประมาณ 64 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มี 3 ฤดูได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศทั่วไปค่อนข้างร้อน

สภาพทั่วไปของพื้นที่
ลักษณะภูมิประเทศของบ้านหนองกรดเป็นพื้นที่ราบลุ่ม 

สภาพภูมิอากาศ

บ้านหนองกรดเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร