ข้อมูลทั่วไป

บ้านรักไทย หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นหมู่บ้านจัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นหมู่บ้านยุทธศาสตร์บ้านรักไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2519 ถึง 2523 เนื่องจากบริเวณโดยรอบที่ตั้งค่ายสฤษดิ์เสนา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก คำขวัญ

จำนวนครัวเรือน : 190 ครัวเรือน
ชาย : 394 คน (49.81%)
หญิง : 397 คน (50.19%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
150 118 405 118

ประวัติหมู่บ้าน

          บ้านรักไทย หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นหมู่บ้านจัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นหมู่บ้านยุทธศาสตร์บ้านรักไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2519 ถึง 2523 เนื่องจากบริเวณโดยรอบที่ตั้งค่ายสฤษดิ์เสนา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในเขตงานของผู้ก่อการร้าย (ผ.กลค) เขาค้อ โดยมีฐานที่และหน่วยชี้นำอยู่บริเวณบ้านหนองแม่นา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสฤษดิ์เสนา โดยกองรบพิเศษที่ 4 ได้ส่งกำลังเข้าปราบปราม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา แต่สถานการณ์กลับเกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้น เพราะ ผ.ก.ค ได้ใช้มวลชนเผ่าม่งซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ในพื้นที่และมีความชำนาญภูมิประเทศเป็นกำลังหลักในการสู้รบ ฝ่ายทหารประสบกับการสูญเสียชีวิตมากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ถึง 2523

          โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์บ้านรักไทย เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2519 ที่บริเวณบนป่าเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของค่ายสฤษดิ์เสนา ตั้งแต่ กิโลเมตร ที่ 20 ถึง กิโลเมตร ที่ 35 เป็นการนำกำลังพลราษฎรอาสา (ร,อ,ส) 58 ครัวเรือนที่ได้รับการฝึกอาวุธการตอสู้และอุดมการณ์ให้รักชาติรักแผ่นดินเข้ามาปฏิบัติการสู้รบร่วมกับทหารเข้ายึดพื้นที่บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านรักไทย ในปัจจุบันโดยสร้างเส้นทางและจัดที่ทำกินให้ราษฎรอาสา ครัวเรือละ 20 ไร่พร้อมบ้าน 1 หลัง โดยรุกคืบหน้าเข้าในเขต ผ.ก.ค ยึดครองอยู่โดยการนำกำลังของ พันตรีมนัส คล้ายมณี ต่อมาทางการทหารได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นอีก 1 หมู่บ้าน ห่างจากหมู่บ้านรักไทย 3 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อว่า บ้านเผ่าไทย หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยองค์สมเด็จพระเทพพะราชสุดาฯและเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ฯ ทรงเสด็จมาเปิดหมู่บ้านอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ต่อมาได้จัดตั้งหมู่บ้านเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู และเมื่อเหตุการณ์สู้รบสงบลงทหารจึงหมดภารกิจส่งคืนพื้นคืนให้กรมการปกครอง และหมู่บ้านขึ้นกับอำเภอเนินมะปราง


ที่ตั้งอาณาเขต

 บ้านรักไทย หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกเพียง 50 กิโลเมตร จำนวนพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด 19,585 ไร่ มีอาราเขตติดต่อดังนี้

          ทิศเหนือ         ติดต่อกับบ้านซำต้องหมู่ที่ 9

          ทิศใต้             ติดต่อกับบ้านปวงง่ามหมู่ที่ 5

          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับร่มเกล้า หมู่ที่ 11

          ทิศตะวันตก     ติดต่อกับบ้านน้ำปาด


การเดินทาง

    บ้านรักไทย สามารถขึ้นได้ 2 ทางคือ ทางอำเภอเนินมะปราง และทางอำเภอวังทอง ในส่วนของการเดินทางขึ้นไปหมู่บ้าน จะใช้เส้นทางอำเภอวังทอง ซึ่งไม่ลาดชันและมีความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญเส้นทางมากกว่า 


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มี 3 ฤดูได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศเย็นเฉลี่ยประมาณ 15 – 20 องศาตลอดปีทั้งปี บางวันมีทะเลหมอกสวยงาม


สภาพทั่วไปของพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศของบ้านรักไทยเป็นพื้นที่ลาดชันเป็นบางส่วน มีพื้นที่เป็นภูเขาและที่ ราบเชิงเขา หมู่บ้านอยู่บนเทือกเขาที่สูงในระดับ 300 - 400 เมตร


สภาพภูมิอากาศ

พื้นที่ลาดชันเป็นบางส่วน มีพื้นที่เป็นภูเขาและที่ ราบเชิงเขา