ข้อมูลทั่วไป

ประวัติบ้านยอด

        บ้านยอดในอดีต ได้อพยพมาจากสิบสองปันนา ราว 220 กว่าปี แต่เดิมบ้านยอดรวมอยู่กับบ้านสะเกิน และเริ่มแยกตัวออกมครั้งแรก 5 หลังคาเรือน โดยใช้นามสกุลใจมั่น และนามสกุลรักษา เป็นส่วนใหญ่ หมู่บ้านยอด ส่วนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ก่อ โดยมีภาษา ชุดประจำกลุ่มชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น อาชีพเริ่มแรกคือ ทำไร่ ทำนา ปลูกข้าว ทำมาหากินภายในหมู่บ้านเท่านั้น เวลาผ่านเลยไป ก็เริ่มมีผู้คนย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บ้านยอด 20 – 30ครัวเรือน ในยุคนั้น ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆ ซ่อนๆ เพราะมีการก่อตั้งคอมมิวนิสต์ที่มาจากประเทศลาว และประเทศใกล้เคียง กีดกั้นไม่ให้สร้างถนน 200 กว่าปีผ่านไปหลังจากหมดคอมมิวนิสต์ ชาวบ้านก็เริ่มอพยพมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ส่วนมากจะมาจากบ้านสะเกินบ้านผาหลัก ก่อนจะตั้งชื่อเป็นบ้านยอด ชาวบ้านแยกกันอยู่กลุ่มครอบครัว ซึ่งจะเรียกกันว่า  บ้านใต้ (โซนใต้) , บ้านเหนือ (โซนเหนือ) , บ้านกลาง (โซนกลาง) ฯลฯ  ซึ่งการที่ตั้งบ้านอยู่ห่างกันเป้นกลุ่ม ๆ แบบนั้น ตอนกลางคืนมักมีสัตว์ป่า เสือ มาทำร้ายคนที่ออกทำงานตอนกลางคืน ผู้คนเริ่มหวาดระแวง จากนั้นจึงได้ย้ายบ้านแต่ละหลังมาอยู่ใกล้ๆ กันเหมือนปัจจุบัน ชาวบ้านเริ่มทำอาชีพค้าขาย เช่น  ขายไม้ ก็จะมีคนไปตัดไม้มาขาย แล้วมีคนมารับซื้อไป และนอกจากขายไม้แล้ว ชาวบ้านเกือบทุกหลังคา มีอาชีพต้มเหล้าขายอีกด้วย

          ในตอนแรกนั้นได้อพยพมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้าน สะเกินก่อน จากนั้นได้แยกออกมาตั้งหมู่บ้านอยู่บนยอดดอย จึงมีชื่อว่าหมู่บ้านน้ำยอด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมืองยอด ในสมัยนั้นจนมาถึงสมัยปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเรียกสั่น ๆ ว่าบ้านยอด 


คำขวัญ

ปิดทอง หลังพระ ยืนยาว กลุ่มรายได้ มะนาว วิสหกิจ เจ้าหลวง ศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำแร่ น้ำตกหวยหาด งามไม่แพ้ เย็ยฉ่ำ สององค์ พระศิล เลิศล้ำวัดยอด


จำนวนครัวเรือน : 98 ครัวเรือน
ชาย : 259 คน (54.18%)
หญิง : 219 คน (45.82%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
45 36 340 57

ประวัติหมู่บ้าน
                บ้านยอดในอดีต ได้อพยพมาจากสิบสองปันนา ราว 220 กว่าปี แต่เดิมบ้านยอดรวมอยู่กับบ้านสะเกิน และเริ่มแยกตัวออกมครั้งแรก 5 หลังคาเรือน โดยใช้นามสกุลใจมั่น และนามสกุลรักษา เป็นส่วนใหญ่ หมู่บ้านยอด ส่วนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ก่อ โดยมีภาษา ชุดประจำกลุ่มชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น อาชีพเริ่มแรกคือ ทำไร่ ทำนา ปลูกข้าว ทำมาหากินภายในหมู่บ้านเท่านั้น เวลาผ่านเลยไป ก็เริ่มมีผู้คนย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บ้านยอด 20 – 30ครัวเรือน ในยุคนั้น ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆ ซ่อนๆ เพราะมีการก่อตั้งคอมมิวนิสต์ที่มาจากประเทศลาว และประเทศใกล้เคียง กีดกั้นไม่ให้สร้างถนน 200 กว่าปีผ่านไปหลังจากหมดคอมมิวนิสต์ ชาวบ้านก็เริ่มอพยพมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ส่วนมากจะมาจากบ้านสะเกินบ้านผาหลัก ก่อนจะตั้งชื่อเป็นบ้านยอด ชาวบ้านแยกกันอยู่กลุ่มครอบครัว ซึ่งจะเรียกกันว่า  บ้านใต้ (โซนใต้) , บ้านเหนือ (โซนเหนือ) , บ้านกลาง (โซนกลาง) ฯลฯ  ซึ่งการที่ตั้งบ้านอยู่ห่างกันเป้นกลุ่ม ๆ แบบนั้น ตอนกลางคืนมักมีสัตว์ป่า เสือ มาทำร้ายคนที่ออกทำงานตอนกลางคืน ผู้คนเริ่มหวาดระแวง จากนั้นจึงได้ย้ายบ้านแต่ละหลังมาอยู่ใกล้ๆ กันเหมือนปัจจุบัน ชาวบ้านเริ่มทำอาชีพค้าขาย เช่น  ขายไม้ ก็จะมีคนไปตัดไม้มาขาย แล้วมีคนมารับซื้อไป และนอกจากขายไม้แล้ว ชาวบ้านเกือบทุกหลังคา มีอาชีพต้มเหล้าขายอีกด้วย

                   ในตอนแรกนั้นได้อพยพมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้าน สะเกินก่อน จากนั้นได้แยกออกมาตั้งหมู่บ้านอยู่บนยอดดอย จึงมีชื่อว่าหมู่บ้านน้ำยอด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมืองยอด ในสมัยนั้นจนมาถึงสมัยปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเรียกสั่น ๆ ว่าบ้านยอด


 

ที่ตั้งอาณาเขต

สภาพภูมิศาสตร์

ทิศเหนือ ติดกับบ้านปางส้าน

ทิศใต้ ติดกับบ้านน้ำเกะ

ทิศตะวันออก ติดกับบ้านผาสิงห์

ทิศตะวันตก ติดกับบ้านสะเกินการเดินทาง

        เริ่มต้นจากอำเภอเมืองน่าน ตามทางหลวงหมายเลข 1081 ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 1148 (สายท่าวังผา-เชียงคำ) ผ่านอำเภอสองแคว อีก 49 กิโลเมตร จึงถึงบ้านยอด ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมง ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศของบ้านยอดมี 3 ฤดู  3 ฤดู คือ ฤดูฝน โดยทั่วไปเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ และฤดูร้อน เริ่มตั้งเดือนมีนาคม - เมษายน  


สภาพทั่วไปของพื้นที่

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน มีเนื้อที่ประมาณ 798 ไร่ ระดับความสูงของพื้นที่ 360 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง


สภาพภูมิอากาศ

 สภาพภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน มีเนื้อที่ประมาณ 798 ไร่ ระดับความสูงของพื้นที่ 360 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง