ข้อมูลทั่วไป

            บ้านห้วยหาดเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีทั้งหมด 37 ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด 128 คน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ทั้ง ดิน ป่า น้ำ โดยปัจจุบันบ้านห้วยหาดได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมการยกระดับชุมชนจากหลายองค์กรและปัจจุบันหมู่บ้านห้วยหาดถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้มีการยกระดับชุมชนขึ้นเนื่องจากหมู่บ้านห้วยหาดได้รับรางวัลจากการพัฒนาชุมชนในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมคือรางวัลโลกสีเขียว และอีกหลายๆรางวัลทั้งในระดับ ชุมชน อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ 


คำขวัญ

แดนม่านหมอก ดอกไม้กวาด ผ้าฝ้ายทอมือ สีธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา 


จำนวนครัวเรือน : 37 ครัวเรือน
ชาย : 72 คน (56.25%)
หญิง : 56 คน (43.75%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
13 20 69 11

ประวัติหมู่บ้าน

                แต่ชุมชนบ้านห้วยหาดเป็นพื้นที่ราบที่ย้ายถิ่นฐานมาจากหมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่ อำเภอปัว โดยร้อยโท วรรณทิพย์ ว่องไว เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันคอมมิวนีสต์ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ พลตรี ประหยัด รอดโพธิ์ทอง ซึ่งเป็นผู้บังคับกองพลทหารม้า ร่วมพัฒนาหมู่บ้านและได้รับการอบมไทยอาสาป้องกันชาติให้ชาวบ้าน และได้สร้างอาคารเรียนให้กับหมู่บ้าน 1 หลัง 2 ห้องเรียน เมื่อปี 2523-2524 ต่อมานายพูนชัย เนียมวัฒนะ นายอำเภอปัวในขณะนั้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอปัวได้เข้ามาทการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยหาดเคยเป็นฐานที่ตั้งของผู้ก่อการร้ายชาวบ้านได้รับการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเหยียบกับระเบิดทำให้ชาวบ้านบางส่วนอพยพกลับภูมิลำเนาเดิมทำให้ประชากรลดลงเหลือ 17 ครัวเรือนประชากรในเพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรโดยมีผู้นำหมู่บ้านอดัต-ปัจจุบันคือ

1. นายสวาย

2. นาย สยด ใหม่น้อย

3.นายประชุม ล้วนปวน

4.นางนัยนา ฑีฆาวงค์


ที่ตั้งอาณาเขต
บ้านห้วยหาด หมู่ 7 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 60 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านน้ำไคร้ ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

          ทิศใต้ ติดกับ บ้านน่านมั่นคง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
          ทิศตะวันออก ติดกับ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน
          ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
          มีเนื้อที่ 3500 ไร่

การเดินทาง

                การคมนาคมทางบกในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอวน มี 2 สาย ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักอันได้แก่ เส้นทางสายปัว-บ่อเกลือ และเส้นทางสายน่าน-น้ำยาว โดยผ่านอำเภอสันติสุข โดยที่เส้นทางสายปัว-บ่อเกลือ เป็นเส้นทางที่ตัดผ่านทุกหมู่บ้านห้วยหาด


ลักษณะภูมิประเทศ
เย็นสบายตลอดปี

สภาพทั่วไปของพื้นที่

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขา มีดอยภูคาอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน สภาพพื้นที่หมู่บ้านเป็นหุบเขา มีลำน้ำห้วยหาด ลำน้ำยาวไหลผ่านจากทางทิศตะวันออก ธรรมชาติที่สำคัญคือ ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 

พื้นที่ราบ 6 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ภูเขา 75 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่น้ำ 1 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ป่าไม้ 18 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดสภาพภูมิอากาศ

                เป็นผืนดินริมป่าเชิงเขา อันเป็นพื้นที่ราบสูง ประกอบไปด้วยภูเขาเป็นส่วนมาก มีแม่น้ำสายสำคัญที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม ทั้งแม่น้ำยาว แม่น้ำห้วยหลักลาย แม่น้ำห้วยหาด ผู้คนอยู่อาศัยตามที่ราบเชิงเขา หุบเขา