ข้อมูลทั่วไป

อำเภอบ้านตาก สันนิษฐานว่าคือตัวเมืองตากเดิม เป็นเมืองหน้าด่านสำหรับป้องกันข้าศึกศัตรูมาแต่ดึกดำบรรพ์ ตั้งอยู่บนดอยเล็กๆ ลูกหนึ่ง ปัจจุบันคือบ้านท่าพระธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะตะเภา อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิง ต่อมาสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ย้ายเมืองตากจากที่เดิมมาอยู่ที่ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก และในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ย้ายเมืองตากไปอยู่ที่ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นที่ตั้งตัวจังหวัดตากในปัจจุบันนี้

เมื่อได้ย้ายเมืองตากไปตั้งที่ใหม่แล้ว ไม่อาจทราบได้ว่า สภาพของเมืองตาก เดิมจะมีฐานะเป็นอำเภอ ตำบลหรือหมู่บ้าน แต่พอจะมีหลักฐานว่าที่ว่าการอำเภอบ้านตากได้ตั้งขึ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ในท้องที่หมู่ที่ 8 ตำบลตากตกในปัจจุบัน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2438 ถึง 2440 โดยมีหลวงพรมสุภา(นายโต กาญจนสูต) เป็นนายอำเภอคนแรก มีพื้นที่ทำการปกครองรวมทั้งท้องที่อำเภอสามเงาในปัจจุบันเข้าไว้ด้วย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2475 ทางราชการได้ยกฐานะตำบลสามเงาขึ้นเป็น กิ่งอำเภอขึ้นกับอำเภอบ้านตาก และทางราชการได้ยกฐานะกิ่งอำเภอสามเงาขึ้นเป็น อำเภอสามเงา ในโอกาสต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2501

 โดยปัจจุบันบ้านหินโค้วตั้งอยู่ในตำบลตากตกมีนาง วาริน กรวยทอง  ได้รับเลือกจากราษฎรบ้านหินโค้วจากการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553จนถึงปัจจุบัน


คำขวัญ

ชุมชนพอเพียง  เพื่อคนเพียงพอ


จำนวนครัวเรือน : 86 ครัวเรือน
ชาย : 138 คน (54.33%)
หญิง : 116 คน (45.67%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
29 58 133 34

ประวัติหมู่บ้าน

    ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชน เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ วิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นบ้านหินโค้ว ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกตรงข้ามกับตำบลสมอโคน มีแม่น้ำปิงกั้นระหว่างกลาง เดิมเรียกว่าบ้านหินโค้ง เพราะมีก้อนหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างกลางแม่น้ำซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกรากเป็นทางโค้ง ต่อมาได้เรียกชื่อหมู่บ้านผิดไปจาก “บ้านหินโค้ง” จนมาถึงปัจจุบันจึงชื่อบ้านหินโค้ว โดยอาศัยน้ำจาก แม่น้ำปิง สำหรับใช้อุปโภค/บริโภค วัฒนธรรมและประเพณีจะมีลักษณะเป็นประเพณีพื้นบ้านทั่วไป ไม่มีประเพณีวัฒนธรรมเป็นลักษณะเฉพาะของตัวเอง


ที่ตั้งอาณาเขต

บ้านหินโค้ว หมู่ที่ 2 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ห่างจากอำเภอบ้านตากไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร

ทิศเหนือ        ติดกับ   หมู่บ้านหนองงิ้ว หมู่ที่ 3 ตากตก  

ทิศใต้            ติดกับ   หมู่บ้านหนองชะลาบ หมู่ที่ 1 ตากตก

ทิศตะวันออก   ติดกับ   แม่น้ำปิง

ทิศตะวันตก     ติดกับ   ตำบลหนองงิ้วเหนือ


การเดินทาง

https://goo.gl/maps/vsG5grVppuaNwzWz7

แผนที่การเดินทางไปบ้านหินโค้ว ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จ.ตาก

๑.) เส้นทางแรก เริ่มจากอำเภอเมืองตาก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงทางแยกประมาณ 22 กิโลเมตร แยกเข้าซ้ายมือสู่ถนนที่เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1107 เป็นถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์

๒.) เส้นที่สอง เริ่มจากอำเภอเมืองตาก ไปตามทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1107 (ถนนเลียบริมฝั่งแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตก) เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตลอดถึง เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จังหวัดตาก

ลักษณะภูมิประเทศ

        ลักษณะภูมิอากาศภายในหมู่บ้านหินโค้ว ต.ตากตก จ.ตาก โดยทั่วไปค่อนข้างร้อนอบอ้าว อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนประมาณ 40 องศาเซลเซียส สภาพภูมิอากาศประกอบไปด้วย 3 ฤดู คือ ฤดูฝน โดยทั่วไปเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ และฤดูร้อน เริ่มตั้งเดือนมีนาคม - เมษายน ปริมาณน้ำฝนตกมากวัดสถิติสูงสุดได้ 200 มิลลิเมตร (ข้อมูลสถิติปริมาณน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก)


สภาพทั่วไปของพื้นที่

    บ้านหินโค้วจะมีสภาพพื้นที่เป็นที่ลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ซึ่งลักษณะของพื้นที่มีดินไม่อุ้มน้ำ และส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน สภาพโดยทั่วไปในช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดเทและในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาภัยแล้งเพราะพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนทำให้เกษตรกรไม่สามารถมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรได้ตลอดปี


สภาพภูมิอากาศ

บ้านหินโค้ว หมู่ที่ 2 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีพื้นที่ทั้งหมด 3.056 ตารางกิโลเมตร( 1,910 ไร่ )มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร