ข้อมูลทั่วไป

            ชาวบ้านมีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย


คำขวัญ

จำนวนครัวเรือน : 332 ครัวเรือน
ชาย : 425 คน (52.80%)
หญิง : 380 คน (47.20%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
118 254 320 113

ประวัติหมู่บ้าน

ที่ตั้งอาณาเขต

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ     ต.สามหมื่น        อ.แม่ระมาด 

ทิศใต้                ติดต่อกับ     ต.แม่กาษา         อ.แม่สอด 

ทิศตะวันอก      ติดต่อกับ     ต.สามหมื่น         อ.แม่ระมาด 

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     ต.ขะเนจื้อ           อ.แม่ระมาด 


การเดินทาง

            เริ่มต้นเดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มุ่งหน้าไปยังถนนหมายเลข 1107 ผ่านอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จากนั้นมุ่งหน้าไปยังถนนหมายเลข 1215 ไปยังหมู่บ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


ลักษณะภูมิประเทศ

            ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบ ฝนตกชุกสลับกับแห้งแล้งในเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีที่สถานีตรวจวัด อากาศอำเภอแม่สอด มีค่าเท่ากับ 25.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ในเดือนธันวาคม มีค่า 21.7 องศาเซลเซียสธันวาคม มีค่า 21.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ในเดือนเมษายน มีค่า 36.3 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 1,395.3 มิลลิกรัม โดยเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนสูงสุด


สภาพทั่วไปของพื้นที่

สภาพพื้นที่ทั่วไปมีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับที่ลุ่ม อบต.พระธาตุมีระยะทางห่างจาก ตัวจังหวัดตากประมาณ120 กิโลเมตรและและห่างจากอำเภอแม่ระมาด ประมาณ 10 กิโลเมตร


สภาพภูมิอากาศ

                ตำบลพระธาตุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่ระมาด อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 300 เมตร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นพื้นที่ ที่ราบลุ่มสลับที่สูงและภูเขาสูง เป็นป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์  พื้นที่ราบสูงและที่ลุ่มเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพราะปลูก มีพื้นที่โดยประมาณ 76,312.5 ไร่ หรือ 122.10 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากอำเภอ 8 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองตาก 120 กิโลเมตร