ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหมู่บ้าน ดงเจริญ หมู่ที่ 9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 167 ครัวเรือน

จำนวนประชากรทั้งหมด 522 ครัวเรือน

    ประชากรชาย 270 คน

    ประชากรหญิง 252 คน

    ผู้สูงอายุ 83 คน

    ผู้พิการ 16 คน

    ผู้ติดเชื้อ 8 คน

เนื้อที่ทั้งหมด 1,500 ไร่

ทิศเหนือ ติดกับบ้านห้วยตุ้ม

ทิศใต้ ติดกับบ้านห้วยบง ต.ทานตะวัน

ทิศตะวันตก ติดกับน้ำหนองฮ่าง

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลเวียงห้าว


วัด                                                  1 แห่ง

แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์        1 แห่ง

โขงฤาษี                                         1 แห่ง

สุสาน                                             1 แห่ง


คำขวัญ

บ้านดงเจริญถิ่นป่าไม้งาม

ตำนานดงคอกช้าง

แหล่งสร้างโขงฤาษี

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง


จำนวนครัวเรือน : 153 ครัวเรือน
ชาย : 212 คน (51.71%)
หญิง : 198 คน (48.29%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
92 0 0 83

ประวัติหมู่บ้าน

        บ้านดงเจริญ (เดิมชื่อบ้านดงคอกช้าง) ในสมัยนั้น บ้านดงเจริญจะเป็นป่าและได้มีช้างมาพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตามคำบอกเล่าสมัยนั้น มีบ้านเรือนตั้งอยู่ไม่มากนัก ชาวบ้านส่วนใหญ่จะอยู่ตามหัวไร่ปลายนาของใครของมัน ส่วนใหญ่ผู้คนจะโยกย้ายมาจากที่อื่น มาจากเมืองลำพูนบ้าง เมืองเชียงใหม่บ้าง และอยู่มาก็เปลี่ยนชื่อจากดงคอกช้าง มาเป็นบ้านดงเจริญ และในหมู่บ้านได้มีวัดร้าง และอยู่มาเมื่อ พ.ศ. 2511 ชาวบ้านก็ได้สร้างวัดขึ้น เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญบุญและปฏิบัติธรรมทางศาสนา สืบต่อมา โดยมีนายมูล สิงห์ฆะ เป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น (พ.ศ. 2512) ปัปัจจุบันครัวเรือนทั้งหมด 163 ครัวเรือน พื้นที่ 2400 ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งเป็นพื้นที่นา 1500 ไร่ และพื้นที่สวน 500 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 400 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ำ 5 ไร่ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 168 ไร่


ที่ตั้งอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สันติสุข และ ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

ทิศใต้ ติดกับ ต.ม่วงคำ และ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย


การเดินทาง

             โดยเริ่มเดินทางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ถนน พหลโยธิน ตำบล ทรายขาว อำเภอ พาน เชียงราย เป็นเส้นทางหลัก มุ่งหน้าบนถนนเส้นทางหลักถึงบริเวณตลาด 6 แยก อำเภอพาน เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบท ตรงไปจนเจอป้ายหมู่บ้าน ใช้ระยะเวลาเดินทาง 20 นาที โดยประมาณ เป็นระยะเวลา 21 กิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

            ลักษณะภูมิอากาศภายในหมู่บ้านดงเจริญ จะมีสภาพปกติทั้งหมด 3 ฤดูกาล แต่ในบางฤดูกาล ยกตัวอย่างเช่น ฤดูร้อน จะร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 37 - 38 องศา หากเป็นฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนในบางปีอาจะเพิ่มสูงขึ้น สังเกตได้จากปีที่ผ่านมามีฝนตกชุกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในปริมาณที่ไม่เดือดร้อนเพียงใด สุดท้ายแล้ว บ้านดงเจริญก็นับว่าเป็นหมู่บ้านที่อุมดสมบูรณ์อีกหมู่บ้านหนึ่งเลยก็ว่าได้ ที่ประชาชนอยู่อย่างพอเพียง มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวกันอย่างไม่ลำบาก อีกทั้งยังมีกลุ่มภายในหมู่บ้านที่มีการช่วยเหลืออาชีพนำกระบือมาให้เลี้ยงกัน


สภาพทั่วไปของพื้นที่

            บ้านดงเจริญจะมีสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนมากเป็นทุ่งนา มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำการเกษตร มีน้ำจากการกักเก็บน้ำของหมู่บ้าน เพื่อไว้ใช้ทางการเกษตร บ้านดงเจริญไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมมากนัก เนื่องจากบางส่วนเป็นพื้นที่ค่อนข้างสูง แต่หมู่บ้านมักจะประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะปลูกของเกษตรกร ภายในหมู่บ้าน


สภาพภูมิอากาศ

            บ้าน ดงเจริญ หมู่ที่ 9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,500 ไร่ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ นั่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนในหมู่บ้านนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์โดยส่วนใหญ่