ข้อมูลทั่วไป
ตำบลทรายขาวเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 15 ตำบล ของอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายมีที่ตั้งทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอพาน มีระยะห่างประมาณจากอำเภอพาน จุดใกล้สุด 10 กม. และจุดไกลสุด ประมาณ 22 กม.
คำขวัญ

เที่ยวบ่อน้ำร้อน  พักผ่อนหนองผา

น้ำตกงามตา แหล่งผ้าพื้นเมือง วัดอุดมวารีลือเลือง

กระเดื่องข้าวกล่อง แซ่ซ้องแห่แคร่


จำนวนครัวเรือน : 180 ครัวเรือน
ชาย : 200 คน (34.48%)
หญิง : 380 คน (65.52%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
37 33 190 120

ประวัติหมู่บ้าน

            บ้านห้วยทรายขาว หมู่5 มี 169 ครัวเรือน และบ้านทรายทองหมู่15 มี113 ครัวเรือน ดังเดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกัน ชุมชนได้มาตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านใหม่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนปี 2400 ถิ่นฐานเดิมคือ บ้านหลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มูลเหตุที่มาตั้งถิ่นฐานที่ใหม่คือ เป็นที่พักของพ่อค้าที่เดินทางระหว่างอาณาจักรสยามผ่านล้านนาไปยังเชียงตุงและสิบสองปันนา ที่พักแรมนี้มีความอุดมสมบรูณ์ทั้งน้ำตก บ่อน้ำร้อน ป่าไม้ และที่ราบลุ่มมีคลองไหลผ่าน ต่อมาผู้คนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานและตั้งชื่อว่า หมู่บ้านห้วยทรายขาวเนื่องจาก ลำห้วยมีน้ำใสสะอาด และทรายสีขาว


ที่ตั้งอาณาเขต

บ้านห้วยทรายขาว ตั้งอยู่ในตำบททรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ห่างจากอำเภอพานไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 11 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย ไปทางทิศใต้ ระยะทาง 33 กิโลเมตร มีอาณาเขตต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านโป่งแดง
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านห้วยดอกอูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ดอยปุย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่คาววัง


การเดินทาง

บ้านห้วยทรายขาวอยู่ติดถนนสายหลัก


ลักษณะภูมิประเทศ

              บ้านห้วยทรายขาว ตั้งอยู่ที่ราบสูง สภาพแวดล้อม ไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ๑๐ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนตลอดปี อยู่ระหว่าง ๑,๒๐๐ - ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร


สภาพทั่วไปของพื้นที่

ที่ราบเชิงเขาดอยปุย มีน้ำตกห้วยทรายขาว บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว ที่ราบลุ่ม มีคลองร่องธาร และ คลองชลประทาน


สภาพภูมิอากาศ

พื้นที่ทั้งหมดมี 3183.00ไร่ หรือ5.09ตารางกิโลเมตร