ข้อมูลทั่วไป

1) ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน : แม่อ้อใน

2) ข้อมูลทั่วไป

        ความเป็นมาของตำบลแม่อ้อ เดิมการปกครองได้ปกครองแบบระบอบ“พ่อเมือง” โดยมีพระยาเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองแล้วไปขึ้นตรงต่อเจ้านคร ตำบลแม่อ้อ ไม่ปรากฏ หลักฐานว่าขึ้นตรงต่อนครหรือเมืองอะไรเพียงแต่รู้จากผู้เฒ่าผู้แก่จดเขียนไว้ในใบลานบ้าง จำมาเล่าปากต่อปากบ้าง ขนาดของพื้นที่ที่บอกเล่านั้นไม่เฉพาะตำบลแม่อ้อในปัจจุบัน ยังกว้างไกลไปถึง ป่าแงะ ป่าแดด ดอยหัวง้ม  ฝั่งตื้นเชียงเคี่ยน ห้วยสัก (ป่าสัก) ต่อมาในปี 2450 ทางราชการได้เปลี่ยนฐานะการปกครองแบบระบอบ “พ่อเมือง” ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ โดยมีปลัดกิ่งอำเภอมาประจำ เรียกว่า “กิ่งอำเภอพาน” โดยตั้งที่ทำการอยู่บ้านฝั่งตื้น (ปัจจุบันบ้านฝั่งตื้นเป็นบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลม่วงคำ) ในปี พ.ศ. 2541 ทางราชการได้โอนกิ่งอำเภอเมืองพาน ไปขึ้นตรงต่ออำเภอแม่ใจเพราะอยู่ใกล้อำเภอแม่ใจมากกว่าอำเภอเมืองเชียงราย

        กิ่งอำเภอพานสมัยนั้นมีไม่กี่ตำบลก็จะมี ตำบลฝั่งตื้น ตำบลหัวง้ม ตำบลแม่อ้อ เริ่มแรกผู้บริหารหรือผู้นำตำบลในสมัยนั้นเรียกว่า “พ่อแคว่นหรือเจ้าแคว่น” (ผู้บอกเล่าไม่ได้บอกว่าดำรงตำแหน่งปีไหน พ.ศ. ใด และออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่) ต่อมาเมื่อทางราชการได้อนุมัติให้ตำบลแม่อ้อ แยกเป็น 2 ตำบล คือตำบลแม่อ้อและตำบลสันมะเค็ด โดยมีลำน้ำแม่คาวเป็นอาณาเขต ตำบลสันมะเค็ด ก็มีพ่อแคว่นหรือกำนันติ๊บ เต็มคำ เป็นผู้นำตำบล ส่วนตำบลแม่อ้อ ก็ได้มีการเลือกตั้งผู้นำตำบลคนที่ 9 ขึ้นไป

        โดยปัจจุบันบ้านแม่อ้อในตั้งอยู่ในตำบลแม่อ้อมีนายบุญเชิด  ติ๊บมา ได้รับเลือกจากราษฎรบ้านแม่อ้อในจากการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อ ปีพ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน


คำขวัญ

คำขวัญตำบลแม่อ้อ : พระธาตุกู่แก้วศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตครกหิน ถิ่นคนดีมีน้ำใจ เลื่องลือไกลประเพณีพระเจ้าบุ

คำขวัญตำบลแม่อ้อ : หมู่บ้านแม่อ้อในหมู่ 1 ยังไม่มีคำขวัญ


จำนวนครัวเรือน : 137 ครัวเรือน
ชาย : 171 คน (49.28%)
หญิง : 176 คน (50.72%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
8 26 180 133

ประวัติหมู่บ้าน

                ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชน เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ วิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นบ้านแม่อ้อใน มีลำน้ำแม่อ้อกั้นระหว่างบ้านแม่อ้อในและตำบลห้วยสักชื่อหมู่บ้านแม่อ้อในเกิดขึ้นมาจากการที่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลสุดและในสุดของตำบลแม่อ้อ ดังนั้นจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านแม่อ้อในบ้านแม่อ้อใน เดิมทีในอดีตมีการปกครองพื้นที่ด้วยปู่แก่หนานธัมมะจัย ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านรุ่นแรก ปีพ.ศ.2440 มีการสืบเนื่องต่อกันมาหลายรุ่นจนถึงปัจจุบันมีการปกครองพื้นที่ด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อพ่อหลวงบุญเชิด  ติ๊บมา ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านแม่อ้อในมีเชื้อชาติไทย มีการนับถือศาสนาพุทธและมีการดำรงชีวิตแบบพี่น้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


ที่ตั้งอาณาเขต

บ้านแม่อ้อใน หมู่ 1 ตำบลแม่อ้อ อำเภอแม่อ้อ จังหวัดเชียงราย เป็นหมู่บ้านหนึ่งใน 20 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพาน ห่างจากที่ว่าการอำเภอพาน ประมาณ 23.7 กิโลเมตร

ทิศเหนือ             ติดกับ   บ้านสันสลี(หมู่ 8)  ตำบลห้วยสัก

ทิศใต้                  ติดกับ   บ้านแม่อ้อหลวง(หมู่ 11) และบ้านดงชัย(หมู่ 8)

ทิศตะวันออก     ติดกับ   บ้านสันติสุข(หมู่ 15)

ทิศตะวันตก       ติดกับ   บ้านแม่อ้อหลวง(หมู่ 11) และ บ้านสันสลี(หมู่ 8) ตำบลห้วยสัก


การเดินทาง

ข้อมูลการเดินทาง

                1. เส้นทางแรก จุดเริ่มต้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยเริ่มจากเดินทางไปทาง ถนนหมายเลข 1 ใช้ถนนหมายเลข 1190 ไปทาง ซอย โยธาธิการ มุ่งไปตำบล แม่อ้อ ตรงไปตามซอยโยธาธิการ ไปยังจุดหมายปลายทาง


                2. เส้นทางที่สอง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่ร้อนมากมีร่มไม้ปะปราย จุดเริ่มต้นมหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยเริ่มจากเดินทางไป ถนนหมายเลข 1 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 1 ปากทางเจริญเมือง เดินทางต่อไปทางถนนหมายเลข 1190 ตามถนนไปทางซอยโยธาธิการ มุ่งไปตำบลแม่อ้อ ตรงไปตามซอยโยธาธิการ ไปยังจุดหมายปลายทาง


                3. เส้นทางที่สาม จุดเริ่มต้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาไปทางตัวเมืองเชียงราย ออกเดินทางด้วยถนนหมายเลข 1 ตามถนนไปทาง ชร.5023 มุ่งไปตำบลสันทราย เทศบาลนครเชียงราย เดินทางต่อไปมุ่งไปตำบลท่าสาย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนหมายเลข 1020 ขับไปยังจุดหมายปลายทาง
ลักษณะภูมิประเทศ

                         มีอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 – 27 องศาเซลเซียส  มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,853 มิลลิเมตร ฝนตกชุกในฤดูฝน ฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นมาให้ บางครั้งอากาศหนาวเย็นมาก อุณหภูมิต่ำถึง 6 องศาเซลเซียส   ฤดูร้อน มีอากาศร้อน บางครั้งอุณหภูมิสูงถึง 30 องศาเซลเซียส


สภาพทั่วไปของพื้นที่

บ้านแม่อ้อในหมู่ 1 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง ติดกับลำนำ้แม่อ้อ บางพื้นที่เป็นเชิงเนินเขาและเป็นที่อยู่อาศัยของบางหลังคาเรือน 


สภาพภูมิอากาศ

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบสูง ดินเป็นดินร่วนปนทรายขาดน้ำเป็นบางแห่ง บางแห่งดินค่อนข้างเป็นทรายเหมาะที่จะปลูกมันสาปะหลัง ข้าวโพด ถั่วต่างๆ พื้นที่ทิศตะวันตก พื้นที่เป็นภูเขา และเทือกเขามีความลาดชันนมากดินเป็นดินปนทรายบางแห่งเป็นดินลึกระบบน้ำเหลว ไม่เหมาะสำหรับเพำะปลูก ควรสงวนเป็นป่าไม้ ธรรมชำติ บริเวณ ตอนกลางบางพื้นที่เป็นดินเหนียว แต่ดินขาดอินทรีย์วัตถุ หน้าดินถูกชะล้ำง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำ พื้นที่ราบลุ่มใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร แหล่งน้ำธรรมชาติ มีน้ำแม่อ้อไหลผ่านหมู่บ้าน แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น มีอ่างเก็บน้ำแม่อ้อ