ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ทำนา เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่ตั้งแต่อดีตเพราะคนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลัก    ซึ่ง 80 % ของคนในพื้นที่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก

2. อาชีพทำสวน คนในพื้นที่ปลูกผักหรือผลไม้ นิยมปลูกผักเเละผลไม้เมืองหนาว เช่น ผักกาด ถั่วเขียว ลำไย ลิ้นจี่ เป็นต้น ส่วนใหญ่หลังฤดูทำนาปี ช่วยเดือนธันวาคมเป็นต้นไป

3. อาชีพทำไร่ ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ยาสูบ สับปะรด


ตารางอาชีพ
# อาชีพ จำนวนคน เฉลี่ย(%)
ทั้งหมด100.00 %
ตารางรายได้
รายได้ จำนวนคน เฉลี่ย(%)
ไม่เกิน < 10,000 บาท 0 0.00 %
10,001 - 25,000 บาท 0 0.00 %
25,001 - 50,000 บาท 0 0.00 %
50,001 - 100,000 บาท 0 0.00 %
100,001 - 150,000 บาท 0 0.00 %
150,001 - 250,000 บาท 0 0.00 %
มากกว่า > 250,000 บาท 0 0.00 %
รวม 0 100.00