ข้อมูลสถานการณ์บริการด้านสาธารณสุขภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน

ร้านขายยาแผนปัจจุบันข้อมูลผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

สถานพยาบาล เอกชน

สถานีอนามัยประจำตำบล


ข้อมูลคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตโดยรวม

คนในหมู่บ้านหัวทุ่งมีคุณภาพชีวิตที่ปกติและมีวิธีชีวิตที่สงบสุข


ข้อมูลสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลโรคติดต่อ โรคประจำตัว