ข้อมูลการศึกษาและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา                                                3 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          1 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                           1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                             5 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย        1 แห่ง
- ศูนย์เรียนรู้แผ่นดินไหว                                                         1 แห่ง


ข้อมูลศาสนาและวัฒนธรรม
ศาสนา จำนวนคน เฉลี่ย(%)
ศาสนาพุทธ 321 100.00 %
ศาสนาอิสลาม 0 0.00 %
ศาสนาคริสต์ 0 0.00 %
ศาสนา อื่นๆ 0 0.00 %
รวม 321

ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ (ทำบุญตักบาตร) ประมาณเดือน มกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์ คือ ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่าประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประมาณ เดือน เมษายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา,ออกพรรษา (ท าบุญตักบาตร) ประมาณเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน


วิธีชีวิต ความเป็นอยู่ อัตลักษณ์เฉพาะหมู่บ้าน

บ้านหัวทุ้งชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติอาชีพหลักส่วนใหญ่คือการทำไร่ ทำนา ทำสวน