ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์

            ดินในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยดิน 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บริเวณที่ราบเป็นดิน ที่เกิดบนลานตะพักลำน้ำระดับต่าง ๆ และบริเวณภูเขาและที่สูงชันเป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชันดินเกิดบนลานตะพักลำน้ำระดับต่าง ๆ ประกอบด้วยดินหลายชนิด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงดีหรือดีปานกลางเนื้อดินร่วมจนถึงดินเหนียว มีการระบายน้ำดีจนถึงเลวปกติใช้ในการทำนาดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแห่งมีก้อนกรวดและก้อนหินปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน ลักษณะเนื้อดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกำเนิดโดยทั่วไปมักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 


ข้อมูลน้ำและชลประทาน

ข้อมูลป่าไม้

-พื้นที่ป่าสงวน ๒๓,๔๓๗.๕ ไร่
-พื้นที่ป่าชุมชน ๕,๑๘๕ ไร่


ข้อมูลหิน ทราย และแร่ธาตุ

ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการจัดการสภาพแวดล้อมที่สำคัญ