การศึกษาศักยภาพทรัพยากร ดิน น้ำ พืช สัตว์ ป่าไม้ ฯลฯ

มีดินที่อุดมสมบูรณ์สามาปลูกพืชพักผลไม้ได้ มีลำห้วยลำธารและมีพื้นป่าชุมชน