วิสัยทัศน์

" ดงมะดะเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคเพียบพร้อม

สิ่งแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง

แดนเกษตรสมบูรณ์

เพิ่มพูนการศึกษา

ประชาชนสุขภาพดี มีคุณธรรม "


พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้พิการ คนชรา ผู้สูงอายุ เป็นต้น

ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบล

ส่งเสริมด้านศาสนาและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้ เรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน


แผนพัฒนา

ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น