การปกครองการเมือง
เกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลตงมะดะ
1 นายสมพงด์ หน่อคำ ตำแหน่ง เจ้าของเปิดใจ๋ฟาร์ม
2 นายวิชัยเจริญ แสนชัยรุ่ง ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้สวนเอเดน เกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง
3 นางสาวรจนา เขื่อนขัน ตำแหน่ง สวนภูตาด เกษตรธรรมชาติ
คณะกรรมการ
1 นายวิศวะ ศรีลา ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ
2 นายประทีป คำป๊อก ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
3 นายสงัด กาวิชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
4 นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
5 นายชาญวิทย์ โพธาปัญญา ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล