ข้อมูลคมนาคมในหมู่บ้าน

ด้านการคมนาคม

- เส้นทางที่   1  ถนนพหลโยธิน (สายเอเชีย 1 )  ผ่านตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 1,2,3,

- เส้นทางที่   2  ถนนลาดยางเด่นห้า - ดงมะดะ (สาย 1211) ติดต่อ หมู่ที่ 2,11,12

- เส้นทางที่   3  ถนนลาดยางแม่ลาว (สาย 118) - เชียงใหม่  ติดต่อ หมู่ที่ 3,7,12,13

- เส้นทางที่   4  ถนนลาดยางเลียบคันคลองชลประทาน  ติดต่อหมู่ที่ 5,6,7,8,9,10,14

- เส้นทางที่   5  ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน


ข้อมูลการสื่อสารในหมู่บ้าน

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน

หน่วยงานที่จ่ายไฟฟ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่ลาว (กฟภ.) ระบบไฟฟ้าต่างๆ ที่ส่งจ่ายไปยังผู้ใช้ไฟ

1. ระบบ 1 เฟส 2 สาย   โดยมากใช้ส่งจ่ายให้กับที่อยู่อาศัยขนาดเล็กๆ และใช้กับเขตที่ไม่ใช่เขตชุมชน
2. ระบบ 1 เฟส 3 สาย   โดยมากใช้สำหรับระบบไฟแสงสว่างของถนน                     
3. ระบบ 3 เฟส 4 สาย   ใช้กับระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานที่มีเครื่องจักรมาก อาคารพาณิชย์ หรืออาคารที่ทำการทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าแรงดันต่ำเข้าถึงในการดำรงชีวิตประจำวัน แต่ยังมีบ้านหมู่บ้านต้องการขยายจุดการใช้ไฟฟ้าและเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้า เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ


ข้อมูลการใช้ประปาภายในหมู่บ้าน

ใช้ประปาหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่2,3,6,7,8,9,10,13,14,16,18  ซึ่งเป็น

ประปาที่หมู่แต่ละหมู่บ้านบริหารจัดการเอง