ข้อมูลทั่วไป

             ตำบลดงมะดะ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ลาวประมาณ  10  กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ  23  กิโลเมตร  ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะเป็นเทศบาลตำบลดงมะดะ  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2552  ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  มาตรา 7 และ มาตรา 9  ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552


คำขวัญ

" ดงมะดะเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคเพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง แดนเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนการศึกษา ประชาชนสุขภาพดี มีคุณธรรม "


จำนวนครัวเรือน : 94 ครัวเรือน
ชาย : 173 คน (53.89%)
หญิง : 148 คน (46.11%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
0 0 0 0

ประวัติหมู่บ้าน

หมู่บ้าน หัวทุ่งตำบลดงมะดะ เริ่มจัดตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2418 เรียกชื่อตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งคือ "ต้นมะดะ" แต่เดิมเป็นป่าทึบปัจจุบันมีให้เห็นที่หน้าวัดดงมะดะหมู่ 7 ประมาณปี พ.ศ.2480-2482 ขึ้นไปรวมกับตำบลบัวสลี เนื่องจากภาวะสงครามอินโดจีนและได้ตั้งเป็นตำบลดงมะดะอีกในปี พ.ศ.2483


ที่ตั้งอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ทิศใต้ ติดกับ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


การเดินทางลักษณะภูมิประเทศ

                อากาศบนภูเขาจะค่อนข้างเย็นแต่ฤดูกาลจะเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนโดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนและลมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม  และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์


สภาพทั่วไปของพื้นที่

                ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  มีที่ราบสูงและภูเขาบางส่วนทางทิศตะวันตก  มีแม่น้ำลาว            ซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ที่ขุนแม่ลาว  ดอยนางแก้ว  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  ไหลผ่านทาง          ทิศใต้ของตำบล และทิศใต้ของตำบลเป็นที่ตั้งโครงการคลองส่งน้ำบำรุงรักษาแม่ลาว ซึ่งเป็นฝายขนาดใหญ่กั้น  แม่น้ำลาวทดน้ำเข้าคลองชลประทาน ไหลผ่านตำบลดงมะดะ จากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ถึงเขตอำเภอเมืองเชียงราย  เพื่อให้ทั้งสองฝั่งคลองได้รับน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ


สภาพภูมิอากาศ