ข้อมูลทั่วไป

    วิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและผักตามฤดูกาล ตั้งอยู่ เลขที่ 169 หมู่ 2 ตำบล สันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีนายพนากร ดอนปัน เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน มีจำนวนสมาชิกในเครือข่าย 20 คน ปัจจุบันมีการปลูกพืชผักและผลไม้ตามฤดูกาล โดยใช้พื้นที่ในชุมชนและส่งขายในชุมชน ทั้งนี้ยังมีการแปรรูปจากพืชผัก เช่น พิซซ่า สลัดโรล


คำขวัญ

 “ ศรัทธา 2 ศาสนา ลำไยล้ำค่าลือไกล แม่ปิงหล่อหลอมสายใย  จิตใจผู้คนแสนงาม ถิ่นนามเจ้ามหาวงศ์ ”


จำนวนครัวเรือน : 1930 ครัวเรือน
ชาย : 2458 คน (47.10%)
หญิง : 2761 คน (52.90%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
689 451 3006 1073

ประวัติหมู่บ้าน

ที่ตั้งอาณาเขต

ที่ตั้ง
– ตำบลสันทราย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสารภี และห่างจากที่ว่าการอำเภอ สารภี ประมาณ 13 กิโลเมตร

อาณาเขต

Øทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ลำเหมืองเพไลย แบ่งเขต
Øทิศใต้ ติดต่อกับตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีลำเหมืองชาวยอง แบ่งเขต และตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแม่น้ำปิง แบ่งเขต
Øทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีถนนกรมโยธาธิการกั้นเขต
Øทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแม่น้ำปิง เป็นแนวแบ่งเขต

เนื้อที่ ประมาณ 10.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,562.50 ไร่

 


การเดินทาง

            การคมนาคมภายในเขตเทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์ มีถนนสายหลัก ทั้งสิ้น 6 สาย และถนนตามซอยต่างๆ อีก 116 สาย ระยะทางทั้งหมด 65.582 กม. (ถนนลาดยาง จานวน 40 สาย ระยะทาง 27.574 กม., ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 67 สาย ระยะทาง 18.168 กม., ถนน หินคลุก จานวน 34 สาย ระยะทาง 19.840 กม.)


ลักษณะภูมิประเทศ

            สภาพอากาศ มีลักษณะเช่นเดียวกับพื้นที่ทางภาคเหนือ โดยทั่วไปมี 3 ฤดู ดังนี้ คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ต่ำสุดเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส


สภาพทั่วไปของพื้นที่

 ภูมิประเทศ

– ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ริมฝั่งแม่น้ำปิง ไม่มีป่าไม้และภูเขา สภาพโดยทั่วไปเป็น
ดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม เช่น การทำสวนลำไย ปลูกพริก หอม กระเทียม และพืชผักต่างๆ


สภาพภูมิอากาศ