ข้อมูลทั่วไป

            ตำบลบ้านตาล ตั้งอยู่ในเขตของอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เดิมสมัยในอดีตประชากรก็มีอาชีพทำนาามฤดูกาล สวนถั่ว สวนหอม บ้างก็เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย  ต่อมาเกิดความแห้งแล้งปลูกพืชในหาไม่ได้ผลและไม่มีน้ำทางราชการจึงได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพใหการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการย้อม และการทอผ้า และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านทอผ้า กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อกระจายรายได้ให้สามารถมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ 

            ต่อมาก็ได้เริ่มทำการปลูกลำไยทดแทนและหาแหล่งน้ำโดยการเจาะน้ำบาดาลเพื่อนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งที่ดินทำกินของประชากรหมู่ที่ 5 บ้านตาลกลางนั้น ก็กระจายอยู่ในแต่พื้นที่หมู่ 7 , 3 , 2 ด้วยในปัจจุบันนี้เองรายได้หลักของประชากรหมู่ที่ 5 บ้านตาลกลาง มาจากสวยลำไยเป็นส่วนใหญ่ 

ระบบการปกครองของหมู่ 5 บ้านตาลกลางมีการสืบทอดดังนี้

1.พ่อหลวงปั๋น  คำมูลใจ

2.พ่อหลวงประเสริฐ   ทาหนัก

3.พ่อหลวงจักรพันร   เทพมูล

4.พ่อหลวงก้อนแก้ว   เป็งอิตา

5.พ่อหลวงแสวง    เทพแก้ว

6.พ่อหลวงทวนทน   อินตานวน

7.พ่อหลวงคำมา   ปินต๊ะ

8.นายอนุรักษ์ไตรรงค์  อยู่ไว  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตาลกลางคนปัจจุบัน


คำขวัญ

จำนวนครัวเรือน : 148 ครัวเรือน
ชาย : 159 คน (44.66%)
หญิง : 197 คน (55.34%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
15 23 67 54

ประวัติหมู่บ้าน

            ในราว พ.ศ.2496 ภายใต้การดูแลของป้อหลวงปั่น  คำมูลใจ บ้านตาลกลางเดิมอยู่ร่วมกับหมู่1 บ้านตาลเหนือ ต่อมาได้แยกตัวออกมาเนื่องจากมีประชากรที่เพิ่มขึ้นของบ้านเรือนโดยมีการใช้ถนนเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน โดยให้หมู่บ้านที่อยู่เหนือวัดลัฎฐิวันเป็นหมู่ 1 บ้านตาลเหนือ และใต้วัดลัฎฐิวันเป็นหมู่ 5 บ้านตาลกลาง แต่ยังคงใช้วัดลัฎฐิวันเป็นศูนย์กลางในการจัดทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันตลอดมาโดยไม่มีการแบ่งแยก  และเนื่องจากประชากรมีเพิ่มึ้นเป็นจำนวนมากจึงตั้งหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาราวปี 2496  ตั้งเป็นหมู่ที่ 5 บ้านตาลกลางที่ตั้งอาณาเขต

ที่ตั้ง     

        บ้านตาลกลาง อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอฮอด  ห่างจากตัวอำเภอ  ประมาณ  15  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  976  ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         หมู่ที่ 1  บ้านตาลเหนือ  ตำบลบ้านตาล  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศใต้              ติดต่อกับ         หมู่ที่ 9  บ้านช่างเคิ่ง  ตำบลบ้านตาล  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ         หมู่ที่ 7  บ้านแม่ยุ้ย   ตำบลบ้านตาล  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 
  • ทิศะวันตก        ติดต่อกับ         หมู่ที่ 9  บ้านช่างเคิ่ง  ตำบลบ้านตาล  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่อยู่อาศัย  976  ไร่  

พื้นที่ทำการเกษตร  1,036  ไร่

พื้นที่ทำนา  345  ไร่

พื้นที่ทำสวน  690  ไร่

    การเดินทาง

ระยะการเดินทาง เริ่มต้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ 

ใช้เวลาในการเดินทาง ใช้เวลาโดยประมาณ 1ชั่วโมง 50 นาที
ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิอากาศในพื้นที่แบ่งเป็น 3 ฤดู   

  • ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  จะมีฝนชุกช่วงฤดูฝน ปริมาณ ร้อยละ 70
  • ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม อากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๒ องศา เซลเซียส
  • ฤดูร้อน ระหว่างปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนพฤษภาคม ตำบลบ้านตาลเป็นพื้นที่ที่ มีอากาศร้อน โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปีอุณหภูมิเฉลี่ย ๓๕ องศาเซลเซียสสภาพทั่วไปของพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านตาล

         ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ลาดเชิงเขา โดยพื้นที่ด้านตะวันออกของตำบลเป็นภูเขาสูง มีระดับความสูง 500-1,200 เมตร จาก ระดับนำทะเล สภาพพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก โดยมีภูเขาที่สำคัญ ดอยผีเสื้อ ดอยสันคมพร้า ดอยมะหินฝังเงิน ดอยแหลมแม่เปิน ดอยแหลมแม่อาน และเป็นต้นก าเนิดของลำน้ำ ต่างๆ เช่น น้ำแม่ตาล ห้วยแม่เปินในตำบลคือ ตำบลบ้านตาล มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่มบริเวณลำน้ำปิง พื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200 – 500 เมตร 


สภาพภูมิอากาศ