ข้อมูลทั่วไป

            ตำบลร้องวัวแดงเป็นตำบลหนึ่งในสิบตำบลของอำเภอสันกำแพง มีการปกครองแบ่งเป็นสิบเอ็ดหมู่บ้านประวัติไม่ประกฎหลักฐานชัดเจน แต่จากการสอบถามผู้อาวุโสเก่า ๆ ในตำบลเล่าว่า เดิมมีร่องน้ำ ลำธารไหลลงมาจากเชิงเขา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วไหลลงสู่ลำน้ำแม่ออน ที่บ้านร้องวัวแดง โดยมีน้ำไหลผ่านตลอดปี ด้วยเหตุนี้เองจึงมีฝูงสัตว์นานาชนิดมาหากินบริเวณนี้เป็นจำนวนมากรวมทั้งวัวกระทิงแดงหรือวัวแดงฝูงใหญ่ และมีวัวแดงจ่าฝูงหนึ่งตัว มีฤทธิ์เดชเป็นที่น่าเกรงกลัวของฝูงวัวแดง น้อยใหญ่ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณแถบนั้น เขาจึงเรียกร่องน้ำนี้ว่า ร่องน้ำวัวแดงเป็นภาษาพื้นเมือง ล้านนาและใช้เรียกชื่อหมู่บ้าน ซึ่งต่อมาแผลงเป็น ร้องวัวแดง

             โดยปัจจุบันชุมชนบ้านม่วงเขียวตั้งอยู่ในตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบเชิงเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 340 เมตร ลาดเอียงมาทางทิศตะวันตก และมีคลองชลประทาน แม่กวง น้ำแม่ออน เหมืองเปา และเหมืองฮ่อไหลผ่านเป็นสายหลักของเกษตรกร มีสถานที่สำคัญภายในชุมชน ได้แก่ วัดม่วงเขียว วัดพระธาตุดอยน้อย ป่าดงปงไหว กู่ลัวะ และยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย


คำขวัญ

ร้องวัวแดงตำบลน่าอยู่   ควบคู่คุณธรรม   นำการพัฒนา    ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น


จำนวนครัวเรือน : 343 ครัวเรือน
ชาย : 314 คน (45.77%)
หญิง : 372 คน (54.23%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
48 182 284 172

ประวัติหมู่บ้าน

               บ้านม่วงเขียวนั้นเริ่มมาจาก วัดม่วงเขียว ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ก่อตั้งเมื่อ พุทธศักราช 2380 โดยคำว่าวัดม่วงเขียวนั้นได้มาจาก ลักษณะที่ตั้งวัดแต่ก่อนนั้นบริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้ม่วงจำนวนมาก มีต้นม่วงใหญ่และชาวบ้านก็เลยเรียกว่าวัดป่าม่วง ต่อมาที่เรียกว่า วัดม่วงเขียว นั้นเกิดจากตอนก่อสร้างวัด มีต้นม่วงใหญ่เป็นจุดเด่น จึงได้นำคำว่า ม่วง มาตั้งเป็นชื่อวัด ส่วน คำว่า เขียว นั้น เพราะว่าศรัทธาให้เกียรติ พระเขียว ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกที่ได้ริเริ่มก่อสร้างวัดม่วง จึงได้นำเอาคำว่าม่วงกับเขียวมารวมกันจึงกลายชื่อ “วัดม่วงเขียว”  และพื้นที่บริเวณนั้นถูกเรียกว่าบ้านม่วงเขียวมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่ตั้งอาณาเขต

ชุมชุนบ้านม่วงเขียว หมู่ที่ ๔ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากอำเภอสันกำแพงไปทางทิศตะวันออกประมาณ กิโลเมตร

                        ทิศเหนือ             ติดกับ     บ้านป่าตึง ตำบลห้วยทราย

                        ทิศใต้                 ติดกับ     บ้านร้องวัวแดง หมู่ที่ ๓

                        ทิศตะวันออก        ติดกับ     บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒

                        ทิศตะวันตก          ติดกับ     บ้านน้ำจำ หมู่ที่ ๕

แผนที่แสดงที่ตั้งบ้านม่วงเขียว ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสังเขป
การเดินทาง

..๖) การเดินทาง

                        - การเดินทางตามถนนสายสันกำแพง ออนหลวย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006

                        - จากสี่แยกปอยหลวง ถึง ต.ร้องวัวแดง มีระยะทางประมาณ  15 กิโลเมตร

                        - โดยสารรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และรถรับจ้าง

 

รูปภาพจาก Google Map การเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาไปยัง

ชุมชนบ้านม่วงเขียว ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี   3   ฤดู  คือ

            ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม  จะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 34  องศาเซลเซียส

            ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนตุลาคม  จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม  และเดือนกันยายน

            ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์   จะมีอากาศเย็นมากในช่วงเดือนธันวาคม  ถึงเดือนมกราคม ช่วงเดือนธันวาคมจะมีอากาศหนาวสุดประมาณ  3  องศาเซลเซียส


สภาพทั่วไปของพื้นที่

            เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา   สูงกว่าระดับน้ำทะเล   340   เมตร  ลาดเอียงมาทิศตะวันตก    และมีคลองชลประทาน แม่กวง น้ำแม่ออน เหมืองเปา และเหมืองฮ่อ ไหลผ่านเป็นสายหลักของเกษตรกร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช ทุกชนิด


สภาพภูมิอากาศ

ชุมชนม่วงเขียว หมู่ที่ ๔ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๐ กว่าไร่โดยประมาณ