ข้อมูลทั่วไป

                      บ้านห้วยบ่อทอง เดิมรวมการปกครองอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับหมู่บ้านป่าไผ่ ต่อมาเมื่อความเจริญได้แผ่ขยายเข้ามา ประกอบกับจำนวนประชากรหนาแน่น จึงได้แยกออกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง คือ หมู่บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ 10 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2532 ผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายสวัสดิ์ ทองใจดี  ขณะนั้นมจำนวนครัวเรือน 118 หลังคาเรือน ประชากร 387 คน ชื่อของหมู่บ้าน ตั้งตามชื่อของลำห้วยๆ  หนึ่ง  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ห้วยบ่อทอง มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,500 ไร่ แยกป่าชุมชน ป่าใช้สอยจำนวน 380 ไร่  แยกเป็นที่ราบ 575 ไร่ ที่ป่า 1,927 ไร่  หมู่บ้านห้วยบ่อทอง ประกอบด้วย 3 กลุ่มหมู่บ้าน (ป๊อก) มีชื่อเรียกดังนี้ 1 บ้านบวกผา  2 บ้านห้วยบ่อทอง  3 บ้านห้วยเต๋ย  ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น 470 คน  175 ครัวเรือน  แบ่งเป็นผู้ชาย 225 คน  ผู้หญิง 245 คน  เป็นบ้านที่อยู่บริเวณขอบป่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับลอนเนินเขา บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบ ดินเป็นดินทรายลูกรัง ส่วนทางเหนือมียอดดอยสำคัญ คือ ดอยโม๊ะ  และดอยผาผึ้ง บริเวณป่าเป็นป่าเบญจพรรณ มีของป่า เช่น ผักหวานและหน่อไม้ ให้ชาวบ้านเก็บบริโภค และขายได้ตามฤดูกาล จุดสูงสุดของหมู่บ้านคือ ดอยผาผึ้ง ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 350 เมตร มีป่าต้นน้ำพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ลักษณะเป็นภูเขาสูง สภาพป่าไม้สมบูรณ์ มีการดูแลรักษาโดยการจัดให้มีป่าชุมชน และมีป่าสำคัญอื่นๆ  เนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่  อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านลักษณะเป็นภูเขา สภาพป่าสมบูรณ์มีการจัดตั้งให้เป็นเขตป่าสงวน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมกับการทำเกษตร เพระาเป็นพื้นที่ลาดเอียง ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกหมู่บ้าน และเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด มีชาวบ้านที่มีอาชีพที่มั่นคงเพียงไม่กี่ครัวเรือน มีกลุ่มหัตถกรรมเล็กๆ  ในชุมชนประดิษฐ์ของที่ระลึกจากไม้ เช่น กรอบรูป ที่แขวนกุญแจ ที่นวดเท้า ที่เสียบปากกา กล่องใส่แมลง ฯลฯ  แต่ไม่สามารถกำหนดราคาเองและจะทำต่อเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อเท่านั้น


คำขวัญ

หมู่บ้านหัตถกรรม    เลิศล้ำความสามัคคี    ของดีมีถ้ำผาผึ้ง

ใหญ่เป็นหนึ่งที่น้ำบ่อหลวง    เสริมดวง 12 ราศี

แปลกจริงที่ เหมืองผีขุด    สวยสุดๆ  จุดชมวิว


จำนวนครัวเรือน : 175 ครัวเรือน
ชาย : 225 คน (47.87%)
หญิง : 245 คน (52.13%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
63 90 197 120

ประวัติหมู่บ้าน

                 บ้านห้วยบ่อทอง เดิมรวมการปกครองอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับหมู่บ้านป่าใผ่ ต่อมาเมื่อความเจริญได้แผ่ขยายเข้ามา ประกอบกับจำนวนประชากรหนาแน่น จึงได้แยกออกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง คือ หมู่บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ 10 ตำบลแม่โป่ง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2532  ผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายสวัสดิ์  ทองใจดี ขณะนั้นมีจำนวนครัวเรือน 118 หลังคาเรือน ประชากร 387 คน ชื่อของหมู่บ้าน ตั้งตามชื่อของลำห้วยๆ  หนึ่ง  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ห้วยบ่อทอง มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,500 ไร่ แยกเป็นป่าชุมชนป่าใช้สอย จำนวน 380 ไร่  แยกเป็นที่ราบ 575 ไร่  ที่ป่า 1,927 ไร่  หมู่บ้านห้วยบ่อทอง ประกอบด้วย 3 กลุ่มหมู่บ้าน (ป๊อก) มีชื่อเรียกดังนี้  1.  บ้านบวกผา  2.  บ้านห้วยบ่อทอง  3.  บ้านห้วยเต๋ย   ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น 470 คน  160 ครัวเรือน  ชาย 228 คน  หญิง 242 คน


ที่ตั้งอาณาเขต

        บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 10  ตำบลแม่โป่ง  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด 47 QNA 190-180  ของแผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000  ซึ่งแผนที่อำเภอสันทราย ระหว่าง 4846 IV  มีขอบเขตในการปกครอง 7.2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,500 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้


        ทิศเหนือ                       ติดกับ เขตป่าสงวน  หมู่ที่ 1  ตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

        ทิศใต้                            ติดกับ บ้านป่าไผ่  หมู่ที่ 2  ตำบลแม่โป่ง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

        ทิศตะวันออก                ติดกับ บ้านตลาดขี้เหล็ก  หมู่ 1  ตำบลแม่โป่ง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษา และพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 13

        ทิศตะวันตก                  ติดกับ บ้านห้วยบอน  หมู่ที่ 3  ตำบลแม่โป่ง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
  การเดินทาง

            การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านห้วยบ่อทอง เดินทางโดยรถยนต์เส้นทางหลักเดินทางจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118  สายเชียงใหม่ – เชียงราย เป็นถนนลาดยางกว้าง   4 เลน สภาพดี ถึงกิโลเมตรที่ 18  เลี้ยวขวาไปตามถนนสายดอยสะเก็ด บ่อสร้าง ระยะทางประมาณ 500 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามถนน รพช. บ้านป่าคา – บ้านป่าไม้แดง เป็นถนนลาดยางสภาพพอใช้ ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที


ลักษณะภูมิประเทศ

 ภูมิอากาศบ้านห้วยบ่อทองมี 3 ฤดู

                ฤดูร้อน        อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

                ฤดูฝน          อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม

                ฤดูหนาว     อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์


สภาพทั่วไปของพื้นที่

              บ้านห้วยบ่อทองเป็นบ้านที่อยู่บริเวณขอบป่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับลอนเนินเขา บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบ ดินเป็นดินทรายลูกรัง  ส่วนทางเหนือมียอดดอยสำคัญคือ ดอยโม๊ะ  และดอยผาผึ้ง  บริเวณป่าเป็นป่าเบญจพรรณ  มีของป่า  เช่น  ผักหวานและหน่อไม้  ให้ชาวบ้านเก็บบริโภค และขายได้ตามฤดูกาล จุดสูงสุดของหมู่บ้าน คือ  ดอยผาผึ้ง  ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 350 เมตรสภาพภูมิอากาศ