ข้อมูลทั่วไป

-


คำขวัญ

จำนวนครัวเรือน : 180 ครัวเรือน
ชาย : 288 คน (49.15%)
หญิง : 298 คน (50.85%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
85 14 406 80

ประวัติหมู่บ้าน

                บ้านเมืองอางหมู่ที่  9  ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  มีทั้งหมด  6  หย่อมบ้าน  คือ  บ้านเมืองอาง  บ้านแม่ป่าก่อ  บ้านห้วยน้ำปี่ บ้านแม่ลา   บ้านห้วยน้ำอุ่นและบ้านหล่ายห้วย บ้านเมืองอางก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  2400  ชุมชนเป็นชนเผ่าปกาเก่อญอ  นับถือศาสนาคริสตร์และศาสนาพุทธพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ป่า เป็นป่าไม้เบญจพรรณ และป่าเต็งรัง  มีแม่น้ำ 2 สาย ที่สามารถใช้ในการเกษตรและบริโภค ห้วยน้ำอุ่นและห้วยาม หรือเมืองสาน้ำปี่ เดิมหมู่บ้านเมืองอางเป็นหมู่บ้านของละว้า ซึ่งยังมีวัดร้างของชาวละว้า ชื่อเมืองอางเป็นคำผสม เมือง – อาง คำแปล เมือง =  เมืองหลวงหรือ ในเมือง และคำว่า อาง เป็นภาษาละว้าแปลว่า สาม คำทั้ง 2 คำรวมกันแปลว่า เมืองที่สม ปัจจุบันชื่อ เมืองอางหรือเมืองที่สาม ในปี พ.ศ. 2457 ชาวกะเหรี่ยงได้อพยพมาจากตำบลยั้งเมิง  อำเภอสะเมิง  มาตั้งถิ่นฐานจากชาวละว้าที่ทิ้งบ้าน ทางราชการได้ตั้งเป็นบ้านเมืองอาง หมู่ 14 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ปัจจุบันชุมชนบ้านเมืองอางอยู่ในเขตพื้นที่การส่งเสริมอาชีพของมูลนิธิโครงการหลวงดอยอินทนนท์ โดยการสนับสนุนให้บ้านเมืองอางปลูกผักอินทรีย์ เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการผลิตผักอินทรีย์ตามหลักทฤษฎีพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ให้มีการใช้สารเคมี และชุมชนพี่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พื้นที่ของกลุ่มบ้านเมืองอาง บางส่วนติดในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ


ที่ตั้งอาณาเขต
หมู่บ้านเมืองอาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 500 ไร่
         ทิศเหนือ          ติดกับ  ตำบลเมืองวิน อำเภอแม่วาง   
         ทิศใต้                ติดกับ  หมู่ 20 บ้านน้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง
         ทิศตะวันออก    ติดกับ  ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
         ทิศตะวันตก      ติดกับ  หมู่ 22 บ้านหนองหล่ม ตำบลบ้านหลวง
บ้านเมืองอาง หมู่ที่ 9 มีพื้นที่ 27,500 ไร่ ระยะทางจากหมู่บ้านถึงตัวอำเภอ 25 กิโลเมตร
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่  ส่วนใหญ่เป็นเชิงเขาและภูเขาสูง

การเดินทาง

            จากจังหวัดเชียงใหม่ตามเส้นทางเชียงใหม่-ฮอด ทางหลวงหมายเลข 108 ระยะทาง 57 กม. แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 (จอมทอง-อินทนนท์) ระยะทาง 15 กม. และจากปากทางเข้าหมู่บ้านไปยังบ้านเมืองอาง ระยะทาง 10 กม.


ลักษณะภูมิประเทศ

        ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านเมืองอาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภูเขาสูงและลาดชัน มีที่ราบหุบเขาและที่ราบเชิงเขาเป็นส่วนมาก ซึ่งถิ่นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินถาวร พื้นที่ทำการเกษตรปลูกพืชสวนมีน้อย มีพื้นที่นาบางส่วนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ มีลำห้วยที่ใช้เพื่อการเกษตรและบริโภค


สภาพทั่วไปของพื้นที่

ลักษณะภูมิอากาศประกอบด้วยฤดูกาลต่างๆ  3 ฤดู ได้แก่

        ฤดูร้อน        เริ่มตั้นแต่ เดือนมีนาคม – เมษายน    อุณหภูมิเฉลี่ย 30 – 34 องศาเซลเซียส

        ฤดูฝน         เริ่มตั้นแต่ เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 18 – 20 องศาเซลเซียส

        ฤดูหนาว       เริ่มตั้นแต่ เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ย 5 – 12 องศาเซลเซียส

ปริมาณน้ำฝนสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และจะมีฝนตกกระจายไปจนตลอดเดือนตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส


สภาพภูมิอากาศ

สภาพทั่วไปของพื้นที่

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

          - พื้นที่ราบเชิงเขา         ร้อยละ   10

          - พื้นที่ภูเขา                ร้อยละ   85