ข้อมูลทั่วไป
          ตำบลบ้านทับ จัดตั้งขึ้นเป็นตำบลเมื่อใดนั้น ไม่ทราบแน่ขัด ทราบแต่ว่ามี นายแก้ว (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นกำนันคนแรกของตำบล ต่อมาประมาณปี 2487 ได้มี นายก๋อง สมนวล ขึ้นเป็นกำนันแทน ตอนนั้นตำบลบ้านทับ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน นายก๋อง สมนวล ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลบ้านทับ จนถึงปี พ.ศ. 2509 ก็ได้เสียชีวิตลง ต่อมานายรุ่งศิลป์ ร่มโพธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกำนัน และได้ทำการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 13 – หมู่ที่ 16 นายรุ่งศิลป์ ร่มโพธิ์ ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลบ้านทับมาจนถึงปี พ.ศ.2519 ก็ลาออก จากนี้ นายสะอาด เตชะแก้ว ได้รับเลือกจากราษฎรในตำบลบ้านทับให้มาดำรงตำแหน่งกำนันตำบลบ้านทับต่อ พอถึงปี พ.ศ.2520 นายสะอาด เตชะแก้ว ก็ได้เสียชีวิตลง ทำให้มีการเลือกกำนันคนใหม่ขึ้นมาแทน
           ปี พ.ศ. 2521 ราษฎรตำบลบ้านทับได้เลือก นายอินทร์ ประสงค์ดี ขึ้น เป็นกำนันต่อจากนายสะอาด เตชะแก้วและในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง ได้ทำการแบ่งหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 4 หมู่บ้าน จาก 16 หมู่บ้าน เป็น 20 หมู่บ้าน เมื่อทำการแยกหมู่บ้านได้ไม่นาน นายอินทร์ ประสงค์ดี ก็ได้ทำเรื่องขอแยกตำบลออกเป็น 2 ตำบล ประมาณปี 2524 ทางการจึงได้แยกตำบลให้โดยได้ตำบลใหม่ คือ ตำบลปางหินฝน และตำบลบ้านทับเดิม ซึ่งมีหมู่บ้านในเขตการปกครองของตำบลบ้านทับ 9 หมู่บ้าน คือ 1) บ้านแม่ขี้มูก, บ้านแม่ขี้มูกน้อย, บ้านกองกาย, บ้านถวน 2) บ้านมืดหลอง 3) บ้านแม่ลองเหนือ, บ้านแม่ลองใต้, บ้านขุนปอน, บ้านห้วยวอก 4) บ้านแม่ป๊อก 5) บ้านสบลอง 6) บ้านทุ่งแก 7) บ้านแม่แอบ 8) บ้านอมแรด 9) บ้านกิ่วสะแวก บ้านอมสูง
และใน ปี พ.ศ. 2535 จึงได้แยกหมู่บ้านเพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ดังนี้ หมู่ที่ 10 แยกออกจาก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 ประกอบด้วย บ้านกองกาย บ้านถวน หมู่ที่ 11 แยกออกจาก หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11 ประกอบด้วย บ้านอมสูง 
            ปี พ.ศ. 2534 ตำบลบ้านทับได้รับการยกฐานะให้เป็นสภาตำบล โดยในขณะนั้นกำนันได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาตำบล โดยตำแหน่งและสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละ 2 คน บริหารติดต่อประสานงานเรื่อยมาถึงปี 2539 จึงได้แยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ดังนี้ คือ หมู่ที่ 12 แยกออกจาก หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 12 ประกอบด้วย บ้านขี้มูกน้อย หมู่ที่ 13 แยกออกจาก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 13 ประกอบด้วย บ้านขุนปอน- ห้วยวอก พร้อมกันนี้สภาตำบลบ้านทับ ก็ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบ้านทับให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


คำขวัญ

 “สองธาร...ทอตีนจก  ด้วยใจภักดิ์

จิตใจรักษ์ปลูกป่า  แสนห้าวหาญ

ผู้ดำเนินเกษตรอินทรีย์  อย่างเชี่ยวชาญ

โฮมสเตย์  ที่สองธารยากลืมเลือน”จำนวนครัวเรือน : 53 ครัวเรือน
ชาย : 82 คน (47.95%)
หญิง : 89 คน (52.05%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
4 10 105 52

ประวัติหมู่บ้าน

            มีผู้เฒ่าเล่าสืบทอดกันมาว่าเดิมทีบ้านสองธาร(แม่ขี้มูก) ได้ว่ามีชาวบ้านเข้ามาอยู่ครั้งแรก 5-6 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 10 กว่าคน อพยพมาจากหลายหมู่บ้านเพื่อหนีความยากจน อดอยาก ยากแค้นมาประกอบอาชีพ ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ บุกเบิกที่ดินที่อยู่ริมห้วย เพื่อทำนาปลูกข้าวเลี้ยงชีพ จากหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งมาประมาณ 150 ปี ส่วนชื่อแม่ขี้มูก มาจากบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีลำห้วยแม่ขี้มูกไหลผ่าน จึงมีการตั้งชื่อตามลำห้วย ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน เป็นบ้านสองธาร โดยเริ่มจากอารามบ้านสองธาร โรงเรียนบ้านสองธาร และสถานีอนามัยบ้านสองธาร แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังรู้จักหมู่บ้านในนามบ้านแม่ขี้มูก และยังเรียกขานกันในปัจจุบัน


ที่ตั้งอาณาเขต

    ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 253,553 ไร่ 

ทิศเหนือ      ติดกับ  ตำบลปางหินฝน และตำบลช่างเคิ่ง 

ทิศใต้ ติดกับ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอฮอด 

ทิศตะวันออก ติดกับ  ตำบลท่าผา และตำบลกองแขก

ทิศตะวันตก ติดกับ  ตำบลปางหินฝน และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


    บ้านสองธาร หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ 7,566 ไร่ ระยะทางจากหมู่บ้านถึงตัวอำเภอ 12 กิโลเมตร

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่  ส่วนใหญ่เป็นเชิงเขาและภูเขาสูงการเดินทาง

        จากจังหวัดเชียงใหม่ตามเส้นทางเชียงใหม่-ฮอด ทาลวงหมายเลข 108 ระยะทาง 57 กม. แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 (จอมทอง-อินทนนท์-แม่แจ่ม) ระยะทาง 58 กม. และจากอำเภอแม่แจ่มถึงบ้านสองธาร ระยะทาง 10.5 กม.


แสดงที่ตั้งและอาณาเขตตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศประกอบด้วยฤดูกาลต่างๆ  3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน        เริ่มตั้นแต่ เดือนมีนาคม – เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 30 – 34 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน         เริ่มตั้นแต่ เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 18 – 20 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว       เริ่มตั้นแต่ เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ย 8 – 12 องศาเซลเซียส

ปริมาณน้ำฝนสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และจะมีฝนตกกระจายไปจนตลอดเดือนตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส

แสดงลักษณะภูมิอากาศฤดูกาลต่างๆ ของหมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของพื้นที่

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  

- พื้นที่ราบหุบเขา ร้อยละ   5  

- พื้นที่ราบเชิงเขา ร้อยละ   10

- พื้นที่ภูเขา ร้อยละ   85สภาพภูมิอากาศ

    ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ เป็นภูเขาสูงและลาดชัน มีที่ราบหุบเขาและที่ราบเชิงเขาเป็นส่วนน้อยซึ่งถิ่นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินถาวร พื้นที่ทำการเกษตรมีน้อย มีพื้นที่นาบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย มีลำห้วยที่ใช้เพื่อการเกษตรและบริโภค