Village Profile Search


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข

ข้อมูลหมู่บ้าน

หมู่บ้าน ก้อทุ่ง
[ อ.ลี้ ต.ก้อ จ. ลำพูน ] 24 พ.ย. 63 พิมพ์ธิดา จิรอนันต์กร,
หมู่บ้าน ข่วงสิงห์
[ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก จ. เชียงใหม่ ] 17 พ.ย. 63 สลิลทิพย์ ดวงปัญญา, ชิดชนก รอบรู้, วรรณรัตน์ ฉั่วตระกูล, ปริชญ์ พงษ์สาระนันทกุล,
หมู่บ้าน คลองปู
[ อ.สวรรคโลก ต.คลองยาง จ. สุโขทัย ] 16 พ.ย. 63 สุปราณี โทขุนทด,
หมู่บ้าน ช่างเคี่ยน
[ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก จ. เชียงใหม่ ] 24 พ.ย. 63 สุนิษา ฝั้นสืบ, วรรณิดา สุเมทา, จิราลักษณ์ ม้าอัสดร, ปัณณทัต จะลอ, สุนิสา แสนสุข,
หมู่บ้าน ดงเจริญ
[ อ.พาน ต.หัวง้ม จ. เชียงราย ] 23 พ.ย. 63 ปิยากร ไชยวังเย็น, ปวริศ ปัญสุวรรณ, นิตยา สืบสาย,
หมู่บ้าน ตาลกลาง
[ อ.ฮอด ต.บ้านตาล จ. เชียงใหม่ ] 23 พ.ย. 63 ธารา มืดโห้ง,
หมู่บ้าน นากว้าวกิ่ว
[ อ.แม่ทะ ต.บ้านกิ่ว จ. ลำปาง ] 23 พ.ย. 63 ศิริณ ธรรมวันตา, พิกุล อินทะนะ, นฤมล พรมเรือง,
หมู่บ้าน บ้านป่างิ้ว
[ อ.แม่ออน ต.ทาเหนือ จ. เชียงใหม่ ] 24 พ.ย. 63 รุจิรัตน์ วานิชจรัสกิจ, พิชาญ ถนอมกุล, กฤษฎาพร หน่อเรือน,
หมู่บ้าน บ้านสันดอนรอม
[ อ.เมืองลำพูน ต.ในเมือง จ. ลำพูน ] 23 พ.ย. 63 ณัฐชนน คำสม,
หมู่บ้าน บ้านห้วยหาด
[ อ.ปัว ต.อวน จ. น่าน ] 23 พ.ย. 63 ณัฐภัทร จันต๊ะ, สโรชา ยะราช, ศมพร พิเคราะห์,
หมู่บ้าน ป่าข่อยเหนือ
[ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สันผีเสื้อ จ. เชียงใหม่ ] 18 พ.ย. 63 ธัญนารากรณ์ บุญเมฆ,
หมู่บ้าน ป่าป้อง
[ อ.ดอยสะเก็ด ต.ป่าป้อง จ. เชียงใหม่ ] 23 พ.ย. 63 ณิชกานต์ หงษ์ทอง, สิริวลี บัวเจริญ, ณัฐชา คำเขียว, ชัญญานุช ชิมือ, ภาณุ สง่าจิตร, นภสร วิชายะ, พิชญา มงคล, แพรพลอย ต่างใจ, ญาณกร มีรักษ์, ธนกฤต อรุณชัย, ปีย์ญานันท์ รัตนจันทร์,
หมู่บ้าน ป่ามะม่วง
[ อ.เมืองตาก ต.ป่ามะม่วง จ. ตาก ] 18 พ.ย. 63 ปภัสรา อินทร์ครอง, นุชนาถ โทพรม,
หมู่บ้าน ป่าสา
[ อ.สารภี ต.สันทราย จ. เชียงใหม่ ] 23 พ.ย. 63 อรไท เขียวชอุ่ม, อารี ดอนปัน, จิรภา สรรค์สิริ,
หมู่บ้าน ม่วงเขียว
[ อ.สันกำแพง ต.ร้องวัวแดง จ. เชียงใหม่ ] 23 พ.ย. 63 ศุภกร หอชัยรัตน์, วัชรชัย ใจรินทร์, กู้พงศ์ ฉั่วชุมแสง, อภิญญา ไชยวงค์,
หมู่บ้าน ยอด
[ อ.สองแคว ต.ยอด จ. น่าน ] 24 พ.ย. 63 จักรพันธ์ สุภรักษ์, ศศิภา ชุมภูธิมา, ปิยรัตน์ ศรีเพ็ชร,
หมู่บ้าน ร้องขี้ควาย
[ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สันผีเสื้อ จ. เชียงใหม่ ] 18 พ.ย. 63 นิศารัตน์ ศิวปรียาพงศ์,
หมู่บ้าน รักไทย
[ อ.เนินมะปราง ต.ชมพู จ. พิษณุโลก ] 17 พ.ย. 63 กัญญาพัชร อินทา, ศิริรัตน์ แสงสี,
หมู่บ้าน ลี้
[ อ.ลี้ ต.ลี้ จ. ลำพูน ] 17 พ.ย. 63 สิรินาถ แจ่มสอาด,
หมู่บ้าน วัดพันอ้น
[ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์ จ. เชียงใหม่ ] 18 พ.ย. 63 กนกอร สุขเกษม, ทศพร แก้วมาลัย, ศิตาพร ยอดวัต, สหชัย บุญเรือง, ณัฐวุฒิ ตาเป็ง,
หมู่บ้าน วัดเกต
[ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.วัดเกต จ. เชียงใหม่ ] 23 พ.ย. 63 ทักษพร คงแดง,
หมู่บ้าน วัวลาย
[ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา จ. เชียงใหม่ ] 17 พ.ย. 63 กัญญาณัฐ เหมือนรอดดี,
หมู่บ้าน สองธาร
[ อ.แม่แจ่ม ต.บ้านทับ จ. เชียงใหม่ ] 12 ก.ย. 62 เกรียงไกร ศรีประเสริฐ, นริศ กำแพงแก้ว, วีรวิทย์ ณวรรณมา,
หมู่บ้าน สันป่าไร่
[ อ.แม่ระมาด ต.พระธาตุ จ. ตาก ] 23 พ.ย. 63 นภัสสร สิงห์เดช, อภิสิทธิ์ เพชรตุ่น,
หมู่บ้าน สา
[ อ.แจ้ห่ม ต.บ้านสา จ. ลำปาง ] 23 พ.ย. 63 ฤทธิชัย ใจมั่น, เปรมศักดิ์ สุริวงค์ใย,
หมู่บ้าน หนองกรด
[ อ.บางกระทุ่ม ต.เนินกุ่ม จ. พิษณุโลก ] 16 พ.ย. 63 ปิยะณัฐ เเจ่มเมือง, ธนาวุฒิ ชาวด่านซ้าย,
หมู่บ้าน หนองหอย
[ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หนองหอย จ. เชียงใหม่ ] 18 พ.ย. 63 สุจิตรตรา นันตา, ธีรนัย ขันทะ, ธารารัตน์ พลมณี,
หมู่บ้าน ห้วทุ่ง
[ อ.แม่ลาว ต.ดงมะดะ จ. เชียงราย ] 23 พ.ย. 63 กิตติธัช อุปันโน,
หมู่บ้าน ห้วยกาน
[ อ.บ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน ] 23 พ.ย. 63 สริวรรณ ทัตตะวร,
หมู่บ้าน ห้วยทราย
[ อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ จ. เชียงใหม่ ] 24 พ.ย. 63 ผกาวดี แก้วชมภู,
หมู่บ้าน ห้วยทรายขาว
[ อ.พาน ต.ทรายขาว จ. เชียงราย ] 23 พ.ย. 63 อนันตญา สุวรรณ, เอกอัคเรศ มะสะ,
หมู่บ้าน ห้วยบ่อทอง
[ อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่โป่ง จ. เชียงใหม่ ] 24 พ.ย. 63 ฐิติมา ขันสุรินทร์,
หมู่บ้าน ห้วยหลวงพัฒนา
[ อ.เมืองลำปาง ต.บ้านเสด็จ จ. ลำปาง ] 23 พ.ย. 63 เพชร ขันสุภา,
หมู่บ้าน หินโค้ว
[ อ.บ้านตาก ต.ตากตก จ. ตาก ] 23 พ.ย. 63 ภัทรา วงษ์หอมจันทร์, ยุวรี พุทธวงษ์,
หมู่บ้าน อุโมงค์
[ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ จ. เชียงใหม่ ] 18 พ.ย. 63 อาทิตชัย คำลือ,
หมู่บ้าน เมืองอาง
[ อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง จ. เชียงใหม่ ] 24 พ.ย. 63 เกรียงไกร ศรีประเสริฐ, นันทวัฒน์ จินะอินทร์,
หมู่บ้าน เสด็จ
[ อ.เมืองลำปาง ต.บ้านเสด็จ จ. ลำปาง ] 18 พ.ย. 63 อัษฎางค์ สุยะใจ, สุดารัตน์ ไชยวงค์,
หมู่บ้าน แม่อ้อใน
[ อ.พาน ต.แม่อ้อ จ. เชียงราย ] 23 พ.ย. 63 จุฑาวุฒิ วงษ์ดี, จุฑามาศ วงศ์สิงห์,
หมู่บ้าน โป่งกุ่ม
[ อ.ดอยสะเก็ด ต.ป่าเมี่ยง จ. เชียงใหม่ ] 23 พ.ย. 63 พิจิตรา สุภามูล, ทรรศนันท์ พิทัักษ์สุวภัทร, ณัฐธิดา หามณี,
หมู่บ้าน ไผ่ล้อม
[ อ.เมืองตาก ต.ระแหง จ. ตาก ] 18 พ.ย. 63 ชไมพร เวสนุสิทธิ์, ธารารัตน์ สืบนันตา,
หมู่บ้าน ไหล่ท่า
[ อ.แม่ระมาด ต.แม่ระมาด จ. ตาก ] 17 พ.ย. 63 ธิติมา เมืองขุนทศ, ณัฐติกาญจน์ มณีเครือ,

งานวิจัย

การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1
[หมู่บ้าน อ.เขตบางคอแหลม ต.วัดพระยาไกร จ. กรุงเทพมหานคร ] 22 ก.ค. 62 วีรวิทย์ ณวรรณมา,
โครงการทดสอบ
[หมู่บ้าน คลองต่าง อ.ศรีนคร ต.น้ำขุม จ. สุโขทัย ] 22 ก.ค. 62 อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย,
การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติโดยการจัดชุดสีผ้าทอมือ และพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อม
[หมู่บ้าน ทุ่งนา อ.บ้านไร่ ต.ทัพหลวง จ. อุทัยธานี ] 22 ก.ค. 62 วีรวิทย์ ณวรรณมา,
การบริหารน้ำและป่าต้นน้ำ
[หมู่บ้าน ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม ต.ทุ่งผึ้ง จ. ลำปาง ] 22 ก.ค. 62
บทเรียน เพื่อเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านนาเชือก จังหวัดสกลนคร
[หมู่บ้าน นาเชือก อ.พังโคน ต.แร่ จ. สกลนคร ] 22 ก.ค. 62 วีรวิทย์ ณวรรณมา,
โครงการอาสาประชารัฐ
[หมู่บ้าน สองธาร อ.แม่แจ่ม ต.บ้านทับ จ. เชียงใหม่ ] 22 ก.ค. 62 นริศ กำแพงแก้ว,
จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019)
[หมู่บ้าน ห้วยหลวงพัฒนา อ.เมืองลำปาง ต.บ้านเสด็จ จ. ลำปาง ] 22 ก.ค. 62 วราวุธ พรหมฟัง,
การมีส่วนร่วมที่แท้จริง : การยกระดับคุณภาพชีวิต
[หมู่บ้าน แม่กาษา อ.แม่สอด ต.แม่กาษา จ. ตาก ] 22 ก.ค. 62 วีรวิทย์ ณวรรณมา,