ชื่อโครงงาน : การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติโดยการจัดชุดสีผ้าทอมือ และพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อม

วันที่เริ่มโครงการ : 5 พ.ค. 58 ถึง 5 พ.ค. 59
LAT : 15.4989388 , LNG : 99.87568669999996
ผู้ป้อนข้อมูล : วีรวิทย์ ณวรรณมา , อีเมล : syntaxkokoh@gmail.com , โทร. 0832022210

แนวคิดในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติโดยการจัดชุดสีผ้าทอมือและพัฒนาลวดลาย ผ้ามัดย้อมในงานบริการวิชาการและการให้บริการวิชาการรับใช้สังคมนี้ ท าโดยการจัดชุดสีเส้นด้ายพุ่ง เพื่อออกแบบ ลวดลายทอของกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนา ต าบลทัพหลวง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จ านวนผู้เข้าอบรม 40 คน และ การพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมกลุ่มประดิษฐ์พัฒนาแควอ้อม ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวนผู้เข้าอบรม 40 คน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติ การพัฒนากระบวนการคิด ในงานสร้างสรรค์นี้เริ่มโดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการย้อมจาก สีย้อมเคมีมาเป็นสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้จากวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นการลดปัญหาการปนเปื้อนของสีย้อมเคมี จากนั้นท าการจัดชุดสีผ้าทอมือและพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อม เป็นการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพการออกแบบและ พัฒนาต้นแบบผ้าทอมือจากสีธรรมชาติ และปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าขาวม้าทอมือจาก สีธรรมชาติและการออกแบบพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมของผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผ้าพันคอ ผ้าผืน เสื้อยืด โดยก าหนด การออกแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีของลวดลายเน้นการเก็บลายและการใช้สารช่วยติด เพื่อให้เกิดโทนสีที่ต่างกันบน ลวดลาย ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการย้อมสีธรรมชาติ จากผลการอบรมพบว่ามีผู้เข้าอบรมสามารถ จัดชุดสีผ้าทอมือได้คนละ 1 ชุดสีและพัฒนาลวดลายผ้ามัอย้อมได้คนละ 2 ผลิตภัณฑ

Link เข้าสู่เว็บไซต์ผลงาน
วันที่แก้ไข 11 ก.ย. 62