ชื่อโครงงาน : การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1

วันที่เริ่มโครงการ : 10 ก.พ. 55 ถึง 10 ต.ค. 59
LAT : 13.7040269 , LNG : 100.5077718
ผู้ป้อนข้อมูล : วีรวิทย์ ณวรรณมา , อีเมล : syntaxkokoh@gmail.com , โทร. 0832022210

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และจุดเด่นของชุมชนที่จะน าไปสู่การจัดการการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร และเพื่อหาแนวทางในการจัดการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1 โดยมีลักษณะเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) ระหว่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) คือ ประชุมกลุ่มร่วมกับคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการตลาดชุมชนฯ จัดเวทีชุมชน ประชาพิจารณ์สมาชิกในชุมชนเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นและสอบถามความประสงค์ในการจัดการท่องเที่ยวของ ชุมชนสวนหลวง 1 และประชุมกลุ่มร่วมกับผู้ประสงค์จะเป็นผู้ค้า รวมถึงการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูล 2 ระยะ คือ ระยะแรก สอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนสวนหลวง 1 ต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 118 ราย และระยะที่สอง สอบถามความพึงพอใจในการจัดตลาดชุมชนริมคลองสวนหลวง 1 ใน วันเปิดงานจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ นักท่องเที่ยว ผู้ค้า สมาชิกในชุมชน กรรมการชุมชน ผู้ได้รับเชิญมาร่วมงาน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 470 ราย ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนสวนหลวง 1 เป็นชุมชนเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการเพราะมีคณะกรรมการ ชุมชนที่มีความเป็นหนึ่ง มีการท างานเป็นทีม มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน กอร์ปกับ หลักศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมความรักความสามัคคีต่อกัน นอกจากนี้ ลักษณะทางกายภาพภายในชุมชนก็มีความพร้อม ในการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ชุมชนเป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น และสามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก ประเด็น ส าคัญที่สุดที่ท าให้ชุมชนมีจุดเด่นเฉพาะด้านคือ อาหารดั้งเดิมของชาวมุสลิม ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าจุดเด่นของชุมชนที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในชุมชนมากที่สุด 5 อันดับ คือ อาหาร สภาพแวดล้อม ความสะอาด/ความร่มรื่น สินค้า/เอกลักษณ์ของมุสลิม และอัธยาศัยไมตรีของคนใน ชุมชน

Link เข้าสู่เว็บไซต์ผลงาน
วันที่แก้ไข 11 ก.ย. 62